ןאכ ץחל טסקט ךמסמכ רמאמה תדרוהל

 

 

הקספהל לוצלצ ילב ,טוקלי ילב ,םירומ ילב

אריפש ןר

.22/12/1996 ,"ץראה"ב עיפוה

 

רדחב .ןחלושה לע ול תופצמה התה סוכלו היינמחלל הנפתמ רפוג םרימעו ,רשע טעמכ העשה
תועשב תיבב םיאצמנ ללכ ךרדב .ןפוד אצוי רקוב והז .היאמ ותב תבשוי ,בשחמה דיל ,ךומסה
ללגב רפסה תיבל הכלה אלש ,היתורבחמ תחא םג םתא הלבמ םויה .היבאו היאמ קר הלא
.תוננטצה

,רפוג-גייווצנזור לכימו םרימע ,הירוה .רפסה תיב ירעשב םלועמ הסנכנ אל ,עשת תב ,היאמ
,תוימרופנוק תדדועמ ,תיתייפכ תכרעמ םהל הארנש המ םע תודדומתהה תא הנממ עונמל וטילחה
םא ,םירמוא םה ,לבא .ינרדומה םלועב םייחל יטנוולר וניא הידימלתל הריבעמ איהש עדיה בורש
.הכרדב ודמעי אל ,רפס תיבל תכלל תאז לכב הצור איהש טילחת איה דחא םוי

תועשה תכרעמ יכ םירובס ,ןוילעה לילגב םיריבא יתליהקה בושייה יבשות ,היאמ לש הירוה
םירומ ועבקש תולטמ אלמל ךרוצהו רפסה תיבב םידליה תרבח הביתכמש תומרונה ,תננכותמה
םיעיצמ םה הז לכ םוקמב .קיעמ לועל םידומילה תא םיכפוהו תונרקסה תא םיאכדמ ,םיחקפמו
וניא םג שיא .שבלתהל ךיא וא לוכאל המ ,םוקל יתמ הל ביתכמ וניא שיא .הריחב שפוח םתבל
.הלש עדיה תמר תא דדומה ףר הינפל ביצמ

שפוח ,היבא ירבדל .'וכו תורבוח ,םירפס ,בשחמ - םיעצמא וליאבו ,דמלת המ תעבוק הדבל היאמ
תודירטמה תולאשל תובושת שפחלו התונרקס תובקעב תכלל הל רשפאמ ותבל ןתינש הריחבה
התוישיא בוציעל תוירחאהש תדמול םג איה ךכ .הירוה לש אל םג ,ץוחבמ תוברעתה ילב ,התוא
.הדבלמ שיא לע אלו ,הלש היפתכ לע תלטומ

הדש רפס תיבב םיררוגתמה ,רשכ הודחו ינר םע החישב םג תולוע הריחב שפוחו תוירחא םילמה
ךוניח קוח יפל תיכוניח תרגסמל סנכיהל הילע ובש ליגל העיגה אל ןיידע זר הלודגה םתב .ןומרח
ןיא רפסה תיבל םג .המא םע ,תיבב זר ראשית ןגל תכלל םוקמב יכ רבכ םיעדוי םה ךא ,הבוח
.התוא חולשל םתנווכב

תויהל וילעו ,םייחב וכרד תא רוחבל ישפוח תויהל ךירצ םדא לכש ,רשכ ינר רמוא ,םיבשוח ונחנא
םג יארחא תויהל ךירצ ,םלועל םידלי איבהל טילחמש ימ .לבקמ אוהש תוטלחהל יארחא
,הנידמה - רחא והשימל תאזה תוירחאהמ קלח תוחפל םיריבעמ םירוהה בורש אלא .םכוניחל
.רפסה תיב ,ךוניחה דרשמ

תמרוג ,ףיסומ אוה ,םיחקפמהו םילהנמה ,םירומה יפתכ לע םידליה ךוניחל תוירחאה תלטה
םידמוע םניא םידליה יגשיה רשאכ ,לשמל) םהידליל םירוהה ןיב םיקבאמל תובורק םיתעל
,םידליב עגופה ,חתמ םירצוי הלא םיקבאמ .רפסה תיבל םירוהה ןיב וא (םירוהה תויפיצב
.םהירוה םע םהיסחיבו םידומילב םהיגשיהב

דעצ .םירחא םיישק הלעמ איה ךא ,הז גוסמ םיחתמ תורצוויה עונמל הלוכי תיבב םידליה תראשה
בור .םידליב לופיטב ונמז רקיע תא עיקשיו דובעל קיספי םירוהה דחא יכ ,לשמל ,בייחמ הזכ
.םהיאצאצ םע ךכ לכ בר ןמז יוליבב הכורכה תישפנהו תינפוגה הסמעמב דומעל ושקתי םירוהה

יכ םירובס םה ךא ,הלא םיישקמ םימלעתמ םניא תיבב םהידלי תא ריאשהל וטילחהש םירוהה
הסנרפה לוע רקיע לפונ רפוג-גייווצנזור תחפשמב .תעדה תא חינמ ןפואב םתא דדומתהל וחילצה
ותייערל עייסמו ,היאמ םע ונמז בור תא הלבמ םרימע .העוצקמב תילכירדא ,לכימ לש היפתכ לע
עיקשמ ינר .הודח לש הידיב םידליב לופיטה תא דיקפהל הטילחה רשכ תחפשמ .לוהינבו קווישב
.והשכיא רדתסהל םיחילצמ גוזה ינב .הובג וניא ורכש ךא ,הדובעב תובר תועש

.רשכ תרמוא ,ףסכ ךוסחל םהל תעייסמ ךוניח תודסומל םיכלוה םניא םידליהש הדבועה אקווד
.ךוניח דסומב דלי תקזחה רובעב שדוחב לקש 1,000-כ םימלשמ ,תנייצמ איה ,הינכש

תעברא .ץראה ןופצב םה םג םירגה ,ןורפש רירפצו הנרא םיפרטצמ רשכ תחפשמ םע החישל
.רפסה תיבב םירקבמ םניא ,הבוח ךוניח ליגב םלוכ ,םילודגה םהידלי

,הפיסומ איה ,תאז םע .םיישק טעמ אל הדצבש הדובעב רבודמ יכ הדומ ,םידליב תלפטמה ,הנרא
.רתוי ןטק וניא רפסה תיבל םידלי 4-3 רקוב לכב חולשל םיכירצה םירוה םינותנ ובש ץחלה

העשב םתוא ריעהל ךרוצה ןורפש גוזה ינבמ ךסחנ רפסה תיבל םיכלוה םניא םהידליש זאמ
עבוקו ,ול החונה העשב ררועתמ תיבה ינבמ דחא לכ .םהל שורדה לכב םתוא דייצלו הדועיה
.םויה רדס תא ומצעל

ויפד לעמש ,"יעבט ןפואב" ןולעה תא םיכרוע רשכ הודחו ינר םע דחיש ,ןורפש רירפצו הנרא
תא איצוהל הטלחהה יכ םידיעמ ,תונוש תויכוניח תולאשב קתרמ חיש-בר םירוה םימייקמ
םנבשכ רבכ יכ םירמוא םה .החפשמה ינב לכ םע הביטיה תדסוממה ךוניחה תכרעממ םהידלי
תמייק יכ ועדי אל זא ךא ,תיבב ותוא ריאשהל תורשפא לע בושחל ולחה ןגב רקבל לחה לודגה
קוחב 5 ףיעס ךא ,הבוח ךוניח קוח גהונ םנמא לארשיב .הז םנוצר תא שממל תישעמ תורשפא
.רפסה תיבל ןהידלי תא חולשל הבוחהמ ךכב תוניינועמה תוחפשמ רוטפל ךוניחה רשל רשפאמ

תררוגתמה החפשמל רשיא ,ךוניחה רש זא ,ןייטשניבור ןונמא יכ םהל עדונ יצחו םייתנשכ ינפל
הירבחמ ושקיב ובש ,תסנכה לש ךוניחה תדעוול בתכמ ורגיש םה .תיבב הידלי תא ךנחל הלוטמב
.הזכ רושיא לבקל םהל עייסל

.ךוניחה רשל תורישי בותכל וטילחה ,יהשלכ הבוגתל וכזש ילב םידחא םישדוח וניתמהש ירחא
רשה לש ותבושתו ,םייתסהש טעמכ לודגה שפוחה םגו הפלח םידומילה תנש ,ופקנ םישדוחה
אל םהידלי יכ ןורפש גוזה ינב וטילחה השדחה םידומילה תנש תחיתפ תארקל .אובל הששוב
םידליהו ,יצחו הנש רבכ הרבע זאמ .ושע ךכו ,וידעלב וא ימשר רושיא םע ,רפסה תיבל ורזחי
.תיבב

ןהידלי תא איצוהל תונוש תוחפשמ לש ןנוצרל ןיטולחל םישידא ויה אל ,ררבתמ ,ךוניחה דרשמב
תא ךנחל ושקיבש תוחפשמ לש תושקב יתש ןייטשניבור רשיא ולש היצנדקה עצמאב .רפסה תיבמ
יתיב ךוניחל הדעווה תזכרמ ,בולינד תידוהי תרמוא ,הלאה םירושיאה תובקעב .תיבב ןהידלי
םלוא ,ןורפש רירפצו הנרא לש םתשקב התיה ןהיניב .ןיינעב תוינפ המכ דוע רשה לביק ,דרשמב
.השקב לכ הרשוא אל זאמ

.היגוסה תקידבל הדעווה תא ןייטשניבור םיקה תיבב ךוניחל תושקב 12 וחנוה ונחלוש לעש ירחא
הנייע ,ךוניחה דרשמב תיגוגדפה תוריכזמה ר"וי זא ,ןודרוג דוד 'פורפ דמע השארבש ,הדעווה
תיבב ךוניחב םירושקה םיטביהה לכ תא הקדב ,םלועב הז רשקהב המסרופש תיטנוולרה תורפסב
לארשי ,הינמרג דבלמ .לארשיב םג רדסומ ןפואב ותוא גיהנהל ורשפאיש תונורקע תמישר השביגו
.תיבב םהידלי תא ךנחל תימשר תורשפא םירוהל ןיא הבש יברעמה םלועב הדיחיה הנידמה איה

תורופס תוחפשמ קרו ,יתיב ךוניחב תוניינועמה תוחפשמ תורשע המכ ץראב שי ,תוכרעהה יפ לע
תא ןוחבל תוסנל ועיצה דרשמה ישארו ,הדעווה תוצלמה תא ץמיא ךוניחה רש .תאז תומשיימה
לע רוערע ,רומ ןורוד ר"ד ,ךוניחה דרשמב ןופצה זוחמ להנמ שיגה בלש ותואב .הנש ךשמב ןמושיי
.תוצלמהה

ןיב .יתיבה ךוניחה לש ויתועפשה ינפמ תוששח המכ רומ ר"ד הלעה ןודרוג 'פורפל רגישש בתכמב
םע תווצ תדובעו הלועפ ףותיש ,הרבחה ייח ורסחי םהירוה תיבב וכנחתיש םידליל יכ ,ןעט ראשה
החפשמה ןיב טקילפנוק לש עקר לע ויהי יתיב ךוניחל תוינפה לש עירכמה בורה ;םירחא םידלי
תויטסילטנמדנופ תומגמ תוחתפתה רשפאל לולע יתיב ךוניחל רושיא ןתמ ;רפסה תיבל
תוניינועמה תונגרואמ םירוה תוצובקל הווסמ שמשל תולולע יתיב ךוניחל תושקב ;תויטסיכרנאו
,ךוניחה דרשמ יחקפמ לע דבכ סמוע ליטי תיבב ךוניח לש רושיא ;םייטרפ רפס יתב תמקהב
.ןהב םידמוע םה םא קודבלו םירוהה ושיגיש דומיל תוינכות רשאל ושרדייש

הדעווה .אשונב שדוחמ ןויד ובייח ,תוריחבה ינפל רצק ןמז ושגוהש ,רומ ר"ד לש ויתוגשה
.דרשמה תרמצ התאו הלשממה הפלחתה זא םלוא ,רוערעב ןודל הלחה ןודרוג 'פורפ תושארב

םג ןודרוג תא ףילחהו תיגוגדפה תוריכזמה ר"ויל רמה ןולובז ידי לע הנומ דליש רזוע 'פורפ
םייקתהל רומאה ,שדוחמ ןוידל הדעווה תא ןמיז אוה .יתיבה ךוניחב הנדה הדעווה שאר דיקפתב
.ראוניב 8-ב

םיפיעס המכ .ךוחיגו םעז לש תבורעתב ןופצה זוחמ להנמ לש ויתוגשה לע םיביגמ םירוהה
תוהמ לע עוושמ עדי רסוחו םזירטילטוט לש חיר םיפידמ ,רשכ ינר רמוא ,רומ ר"ד לש ובתכמב
.תואיצמהמ קתונמ הרבחב בלתשהל ושקתיש םידלי ואציי תיבב ךוניחמש ששחה .יתיבה ךוניחה
ןיאש עבונ אל ןאכמ לבא ,םוי לכב םידלי תואמ םע םישגפנ םניא תיבב םיכנחתמה םידליש ןוכנ
,הז דבלמ .םיגוח ומכ תוילמרופ אל תורגסמב וא ,הנוכשב םידלי םע םייתרבח םירשק םהל
ףותיש םיגשומהש הלאכ ןיא רפסה תיבב םיכנחתמה םידליה ןיב םאה ,םירוהה רתי םילאוש
?םהל םירז תווצ תדובעו הלועפ

ךוניחה .רשכ ףיסומ ,רחש רסח אוה תוינוציקו תויטסיכרנא תומגמ תוחתפתה ינפמ ששחה םג
אוה וז ךרדב תכלל תוניינועמה תוחפשמה לכל דיחיה ףתושמה הנכמה .הגלפמ וא תכ וניא יתיבה
םנמזל תוירחאה תא הילע לבקל הטילחמה החפשמ לכ .ןהידלי ךוניחל האלמ תוירחא לבקל ןנוצר
תורגסמב ךוניחה ,הז דבלמו .הייח חרואלו הל תומיאתמה דומיל יכרד תחתפמ הידלי לש
תונורחאה םינשב דואמ וצופנ ןהבש תויתרבח תורגסמ לש ןתוחתפתה תא ענמ אל תודסוממ
.תונלבוסה רסוחו הנצקהה

.תיטילופו תינחוכ תונגראתה רוציל ןויסינ לכל ועבטמ דגונמ ,ןורפש רירפצ ףיסומ ,תיבב ךוניחה
וסחייתי וירבח םא קר דקפתל לכוי יתחפשמה אתה .תוינוציקל ףקות ןיא יתחפשמה אתה ךותב
תריצי רשפאמ תיבב ךוניחה .ומצע תא םישגהל תורשפא ןתנית טרפ לכלו ידדה דובכב הז לא הז
דמול הרוההו - םירוהה םירמוא - ךינחל ךנחמ ןיב תולובגה םישטשטימ הבש ,תאזכ תרגסמ
.םתוא דמלמ אוהש יפכמ ,רתוי ילואו ,תוחפ אל וידלימ


ןובשח יליגרתו הגוי ,היצטידמ

םמוי .םידלי העברא רקוב לכב םיסנכתמ ,ןותחתה לילגב ,תיררה יתליהקה בושייב ןטק הנבמב
,תירבע ,ןובשח ירועישל םידימלתה םינפתמ םהירחאו ,הגוי יליגרתבו היצטידמב חתפנ
ךוניחל תושקב יכ ןעטשכ רומ ןורוד ר"ד ךמתסהל היה לוכי ךכ לע ילוא .עדמו תונמא ,הירוטסיה
.םייטרפ רפס יתב תמקהב תוניינועמה תונגרואמ םירוה תוצובקל הווסמ שמשל תולולע יתיב

חותפל םישקבמ ,תילטנדנצסנרט היצטידמב םיקסועה ,תיררה יבשותמ קלחש תודחא םינש הז
תא איצוהל ושקתה הנורחאל דע .ישירהמה לש ותטיש יפל םהידלי וכנחתי ובש רפס תיב םבושייב
.וז הטישב הארוהל ורשכוהש םירומב רוסחמ ללגב ,לעופה לא חוכהמ םנוצר

ביכרה אוה .טקיורפה לוהינ תא וילע לבקל ,היצטידמל הרומ ,ןרע לאגי טילחה ןורחאה ביבאב
,וירבדל .םייתכלממ רפס יתבב םילבוקמה םינכתל ישירהמה תרות ןיב תבלשמה םידומיל תינכות
ידכ יכ ול רהבוה ךא ,תיבויח חורב ותעצהל וסחייתה תירוזאה הצעומב ךוניחה תכרעמ ישאר
.יטרקורויב םילושכמ לולסמ רובעל וילע ישירהמה תטישב רפס תיב תחיתפל רושיא לבקל

קיפא וינפל חתפנ יכ ןיבה ,תיבב ןהידלי תא ךנחל תוחפשמ יתש ולביקש רושיאה לע עמשש ,ןרע
ןיב ץצורתהל שרדייש ילב ,הב ןימאמ אוהש ךרדב ךוניח ובושייב םידליל קינעהל ול רשפאמה
.םידיקפלו םידרשמל תוכשל

20-מ ךא ,ירוזאה רפסה תיבל תיררה ידלי לכ ועסנ דוע תיחכונה םידומילה תנש תליחתב
לאגי רמוא ,םירוהה בור .בושייה ךותב - ןרע תחפשממ םיינש - םהמ העברא םיראשנ רבוטקואב
הצקהש הנבמב םידומילה ,וירבדל .רפסה תיבמ םהידלי תאצוהב ןכתסהל םינכומ םניא ,ןרע
לש ןהיתב תא ןטקה רדחה ריכזמ וז הניחבמו ,תילמרופ אל דואמ הריוואב םילהנתמ בושייה
.רפסה תיבל םיכלוה םניא ןהידליש תוחפשמ

םתוירחאל ןותנ וניא תיררהב םידמולה הלא לש םנמז ,תיבב םיכנחתמה םידליל דוגינב ,תאז םע
רתיו ןרע ידי לע עבקנ םנכותו ,תועובק תועשב םימייתסמו םיליחתמ םידומילה .תידעלבה
החותפה הריוואהו הגוילו היצטידמל שדקומה ןמזהש ידכ םיבר םיצמאמ םישוע םה .םירומה
.םידליה לש םתומדקתהב הדימה לע רתי ועגפי אל החונינהו

רפסה תיבל תינורקע תודגנתה ןיא ןרעל ,תיבב םהידלי תא םיכנחמה םירחא םירוה תמועל
ודיספי אלש ידכ ,תיבב וידלי תא ריאשהל ףידעמ אוה .םידימלתל תונקהל הסנמ אוהש םיכרעלו
.הגויבו היצטידמב ימויה לוגרתה תא