(Word ץבוקכ דירוהל ידכ ןאכ ץחל)

םולכ תושעל
ילחר

."םולכ הז ,תושעל בהוא יכה ינאש המ לבא" ,ןיבור רפוטסירכ רמא ,"הז תא בהוא ינא םג...."
.המ ןמז רבדב רהרהש ירחא ופ לאש "?םולכ השוע התא ךיא"
,"?ןיבור רפוטסירכ ,תושעל ךלוה התא המ" - ",הז תא תושעל ךלוה התא רשאכ קוידב ךל םיארוק םישנאשכ .הככ זא ,בוט"
."הז תא השועו ךלוה טושפ התא זאו ,'םולכ ,הא' רמוא התא"
.ופ רמא "ןיבמ ינא ,הא"
."הזכ םולכ ןימ םישוע ונחנא וישכע"
.תינש ופ רמא "ןיבמ ינא ,הא"
."םולכמ שושחל אלו עומשל לוכי ךניאש םירבדה לכל בישקהל .ךלהתהל טושפ ,רמוא הז"
.ןלימ .א .א - "ופ ןרקב תיבה" ךותמ

,עומשל רשפא יאש המ לכל יתבשקה .ץוחב יתדמעו 10 תב ךרעב יתייה .םולכ תושעל קיספהל יתטלחה וב עגרה תא תרכוז ינא
,(םויה יל םיבושחש םירבדל שדחמ יתוא רבחי ,ינורכזב טרחנש עגר ותואש יל רבתסי םימיל) .תוארל היה רשפא יאש םירבד יתיארו
."התיכל סנכהלו םולחל קיספהל" יל הרמאש תעדויו תרגוב הקעצמ יתדרחנ זאו
.םולכ השוע יתוא וספתי אל רתויש .יתלקלקב יתוא וספתי אל רתויש ימצעל יתחטבה .תסעוכו המשא יתשגרהו יתלקלקב יתספתנ

.לכ ללוכ ,םלוע ףיקמ המ רבד .רבסהל ןתינ יתלב ,דקוממ וניאש ,םילימל רבעמ אוהש המ רבד תושעל ושורפ םולכ תושעל
.דבל .םוקמלו ומצעל םדא ןיב ללכ ךרדב םולכה השענ ןכלו שיש המ לכל ,רוקמל םירבחתמ ונחנא ,םולכ םישוע ונחנא םהב םיעגרב

.(...הזכש בצמב ונתיאמ םיבר וספתת אל יכ םא) םולכ םישוע ונחנאשכ הרוק בושח והשמ .םולכ םישוע ונידלישכ הרוק בושח והשמ
,ןוטוינ תא םירכוז) תונבה תורוק ,תוראה תושחרתמ םולכה ךותב .םיקוסע הכ ונייהשכ ,םדוק וניאר אלש םירבד תוארל רשפא
ונלש הקיסיפה ירפס לא וכרד תא אצמ הכישמה חוכ ?שארה לע חופת ול לפנ םואתפו םולכ השע ,ץעל תחתמ בשיש
.(וז תמסרופמ םולכ תיישע התואמ האצותכ
םיניינע בל םישנש ילב םירבחמ ונחנא .ונל הלגתמ המלשה הנומתה .םמוקמ תא םיאצומ םירבד
.םיבתכנ םירמאמ .אלממ םולכהשכ תטלתשמ הנבהה .ולאל ולא םיכייש ויה אל הרואכלש

.יביטקודורפ אלו ליעי אל בשחנ ,"תויהל" טושפש דמל אל דועש דלי לש בל .יקנ בלב קר רשפא םולכ תושעל
.הרומג תויעבטב וב םייוצמ םה .םולכ תיישעב םיאלפנ םידלי
,המשאה תושגר תא אל .רבד ףיסוהל ילב ,םהש ומכ תויהל םירבדל תתל תלוכיהו תונכומה אוה םולכ תיישעל יאנתה
."ךירצ"ה תודרט תא אלו

,םירגובמכ ,ונאצמ - חוכב שדחמ אלמתהלו חתפתהלו לודגל ליבשב - המישנל ריווא ומכ ונלוכל ץוחנ םולכהש רחאמ
,םולכל ךייש אלש רפס םתס אורקל ,טרס תוארל :םימשא שיגרהל ילב םולכ תושעל "תויקוח" םיכרד
,ריוואה ללחל תאז לכב תוהבל ,האור אל דחא ףאשכ םימעפל ,םימעפלו ....היצטידמ תושעל
.םיננעב לכתסהלו תוגרדמה לע ךכ םתס תבשל וא

,םוקמושל ךלוהש לותח ירחא בוקעל וא ,ךכ םתס לסרעב דנדנתהל םילוכי ונחנא זא וא ,םידלי ונחנא םא ,תאז תמועל
,דחא ףאל ותוא ריבסהל רשפא יאש רחא רבד לכ תושעל וא ,דחוימה םוקמב ץוחב םינבאה לע תבשל וא
.לכה ללוכ אוהו .םולכ ול אורקל טושפו

.טעמכ םישגרומ יתלבו םינידע םידעצב תכלל ךירצ וב םוקמב תוסגב ךורדלמ ורהזה ,םולכ השוע םכדלי תא םתיארו היהו
.ול ושרה .ודבל ותוא ובזע
.םולכ השוע אוה .ותושעל בוש םויה םיסנמ ונתיאמ םיברשו ,דמלל ןתינ אלש והשמ השוע אוה

."!ופ" וידיב ורטנסשכ םלועה לא טיבמ היה ןיידעש ,ןיבור רפוטסירכ ארק ,םואתפב בוש ,רחא ....
.ופ רמא "?ןכ"
"!ופ...רשאכ ...ינאשכ"
"?ןיבור רפוטסירכ ,ןכ"
"םולכ תושעל דוע ףיסוא אל ינא"
"?אל םלועל"
*"ךל םישרמ אל םה .ןפוא לכב ,הברה אל"
.ןלימ .א.א - "ופ ןרקב תיבה" ךותמ

.בוצע המכ
.רפסה תיבל תכלל ליחתמ אוהש ינפל ,ופ םע םינורחאה וילויטמ דחאב ןאכ אצמנ ןיבור רפוטסירכ ,רכוז אלש ימל*

ישאר דומעל הרזח