(Word ץבוקכ דירוהל ידכ ןאכ ץחל)


רפסה תיבב דליה דעב - הנרוא םע ןויאר
ילחר :הנייאר
.1995 ,םידומילה תנש עצמא :ןויארה ךיראת

,רפסה תיבב םיאצמנ םהידלי וישכעל ןוכנ םא םגש תעדל וחמשי ,רחא ךוניחב םיניינעתמה ונתאמ ולא
.תעכ םג םדי לע תנווכומה תיעבטה הדימלב ךישמהל םהל רשפאלו םהב ךומתל ןתינ ןידע
.ןורפש תחפשמ ינב םינתונ ךכל אמגוד
.הנש יצח תב הנטקה עטנו (5) הגנ ,(7) ןנור ,(9) ינוג ,(11) לילצ :השימחל םירוה רירפצו הנרוא
.הלוטמב ןגלו רפסה תיבל םיכלוה םידליהו ,הנומש תירקב תעכ תררוגתמ החפשמה

.תקסופ יתלב תרצוי תוליעפל םוקמ אוה םכלצא תיבהש יתמשרתה םכתא יתשגפשכ ,הנרא
,םידומילה תועש רחאל תאז לכו ,רפסה תיבב וא ןגב תוארל הפצמ יתייהש תויוליעפב םיקוסע םידליה
.ךכל םתוא ןווכמ וא ,ךירצ ךכש רמוא דחא ףאש ילב ,תאז לכ םישוע םה .םהילא רשק ילבו
?הרוק הז ךיא .תיבב םידמול םידליה וליאכ הארנ הז ,רוציקב

,רפס תיב ליג דע .תעדלו דומלל ןוצר םעו ,תיעבט תונרקס םע דלונ דלי לכ ,ילש ןויסינהמ
.עגרה ותואב ותוא ןיינעש המ לכב קוסע היה דלי לכ .דוחלו דחיב םיקוסע תויהל ונבהא
:תוחותפ וראשיי רפסה תיב םורט םהינפל ודמעש תויורשפאהש ,ונתלוכי לככ ונלדתשה ,רפסה תיבל וסנכנ םהש ירחא
םיניינעל םידומילה ירחא ןמזה תא לצנל תורשפא - לכמ בושחו ,םהינימל ןויע ירפס ,הדובע ירמוח ,םיעוצעצ ,םיקחשמ
.םהל םיבושחה

?םינחבמל הנכה וא ,תיב ירועש ןוגכ ,דימעמ רפסה תיבש תושירדה םע םידדומתמ םתא ךיא -

.רפסה תיב תושירדל םהלש סחיה - לכמ רתוי הב עיפשהל םילוכי םירוהש הדוקנה םצעב תאז
.םירוההו םירומה ידיב קחשמ ילכ םצעב אוה דליה ,םירוה - דלי - רפסה תיב :שלושמב
,םירועש ןיכי דליהש םיגאודש ולא םה ,הלכשה שוכרי דליהש םיצורש םירוההו ,דומלל דליל םרוג רפסה תיב
.התיבה "הבוט הדועת" איבי דליהש םיכחמו ,םינחבמב םיבוט םינויצ םישרודש ולא םה
,ותדיל עגרמ יעבט ןפואב הרקש המ לכ ,ןכ ינפל וליפא םימעפלו ,'א התכל עיגמ דלישכש ,הרוק ךכ
,וילא רבעוהש היצמרופניא לע ןחביהל וילע ,ול תבתכומ הדימלה ךרד .הדידמל ןותנו ןחבמל םואתפ דמוע
.םירוהה תא תוצרל ידכ תאז לכו
.רפסה תיבמ תושירד וא תויפיצ ונל ןיאש ,םהלש םירומל רקיעבו ,ונלש םידליל םיריהבמ ונחנא
,ונלש םיידיב ירמגל םה וכוניחו דליה לע תוירחאהש ,םירומל םירמוא םצעב ונחנא
.ךירצש המ דמליש דליה לע םיכמוס ונחנאו
,הל יתרמאו ,ולש הרומה םע יתרביד .'א התיכב רפסה תיב תרגסמל לגרתהל השק היה ,לשמל ןנורל
,תולטמה לכ תא עצבל ונממ שקבל ךירצ אלו ,רפסה תיבל אובל איה וישכע ןנור לש המישמה ,יתניחבמש
.ןובשח תושעל וא ,בותכל וא ,אורקל עדי אל אוה הנשה ףוסב םא וליפא
.ונמז עיגישכ וכרד תא אצמי ןנורש ןוחטב יל היה
,תוכומנ תואצות לביק אוה ,הקיטמתמב םינורחאה םינחבמבש ,ונל הרמא לילצ לש הרומהשכ
.ותניחבמ םיבושח ויה אל הלאה םינחבמהש ,ונל רמא לילצ .הרק המ עומשל לילצ םע ונרביד
.אל המו ול בושח המ לש הרורב ךכ-לכ הנחבא השוע רבכ לילצש ונחמש
.ונלש םידליה לש םירומה םע םיישיא םירשק רוציל ונל בושח
.ךכל םיקוקז םה רשאכ תכרעמה ךותב הכימתו בג םידליל תתל םילוכי ונחנא ךכ
.דלי לכ לש ותעד לוקישל ןותנש ןיינע םה תיבה ירועיש ,ונתניחבמ
.םירועשה לכ תא המצעב הניכמ ,רפסה תיב לש תושירדב דומעל הל בושחש ,ינוג
,םירועש ןיכמ דימת אל אוה .תושירדב דומעל ול בושח תוחפ .הנוש בצמה לילצ לצא
,םירועשה תא ןיכהל ול השק לבא ,םינכומ םירועש םע רפסה תיבל אובל בושח ןנורל .תאז םידבכמ ונחנאו
.םיליגרתה תא ול םירתופ ונחנא זא ,ןובשחב דחוימב
.איהשלכ הביסמ םהל בושח הזש םירקמב ,םעפל םעפמ רפסה תיבמ רדעהל םידליל םירשפאמ םג ונחנא
.ונתאמ דחא לכ לש םיישיאה םייחה לש תחאו ,רפסה תיב לש תחא :םייח תוכרעמ יתש םימייקמ ונחנא םצעב
.תומדקומה רקובה תועשב ליחתמ וא ,הלילה לש תונטקה תועשל שלוג הז םימעפ הברה
.בהא אוהש תרבוחב דובעל קיפסהל ליבשב ,דחוימב םדקומ םק היה אוה ,ןגב היה לילצשכ
.םהל רסח הזו ,םהלש םיקוסיעל ןמז הברה םיכירצ םידלי .לק דימת אל אוה תוכרעמה יתש ןיב ןזאל ןויסינה

?הזה ןוחטיבה ןיאמ .םמצע תא ןווכל םידליה לע םיכמוס דאמ םתא וליאכ הארנ הז -

,ולש תוחתפתהה בצק תא שי דלי לכלש רורב היה ,תוקונית ויהשכ .םידליה םע דחיב לדג ןוחטיבה
.םהלש םכרדב ןומה םידמול םהש וניאר ,םהב תוננובתה ךותמ .דומלל ולש ךרדה תא
,תוחפל תחא הפש םיניבמו ,םירבדמ ,םיכלוה םהשכ ,שש ליגל ועיגי םה רבד לש ופוסבש ,ונעדי
.דלי לכל הרוקש ומכ הרק ןבומכש המ .הדימל רשוכ ילעב םישנא ויהיו ,תונקסמ קיסהל םיעדוי
,רפסה תיבל םיסנכנשכ קיספמ וניא ,תקסופ יתלב הדימל לש ,הזה ךילהתה
.אוה וכרדב דומלל דליה לע ךומסל ךישמהל ןתינ ינויסינמו

?הנרוא ,םוכיסל םילימ -
,'א התיכל סנכנ לילצש םוימ .דחא םויב וחמצ אל םירבדהש ,שיגדהל הצור ינא
.ינש דצמ ולש דוחייה לע רומשל םג לבא ,דחא דצמ תכרעמה םע הלועפ ףתשל ךיא ותיא דחיב דומלל ונלחתה
,תדחוימה וכרד תא דומלל םירוהכ ונדיקפתמו ,רפסה תיבל תרחא ביגמ דלי לכ ,וננויסינמ
.רפס-תיבכ השקונו הקזח תכרעמ לומ הכימת ךירצ דלי .ול תושקה תודוקנב וב ךומתלו
היצמיטיגל םילבקמ אל םה ךדיאמ ךא ,דחמ רפסה תיב לע ונתעד המ םיעדוי ונלש םידליה
.םהל המיאתמה ךרדב תכלל האלמ הכימת םילבקמ ןכ םה .םש םישגופ םהש םישנאב עוגפל וא לזלזל

.הדות ,הנרוא -