:לא עיגהל לכות ןאכמ

(תירבעב) לארשיב תיבה ןמ ךוניח

:ונילא ובתכ ?הבשחמ ררועמ ?קדוצ ?זיגרמ

kasher@beofen-tv.co.il
ףדה תליחתל הרזחב