ןאכ ץחל טסקט ךמסמכ רמאמה תדרוהל

 

אמאמ ודמלת

.ןוטגנישו ,יא-יפ-יד בתכ :תאמ

.8.12.1998 ,תועש 24 ,תונורחא תועידי :ךותמ

 

תאמ "תיבב םידלי דמלל יאדכ המל – החפשמ יניינע" רפסה תירבה תוצראב םסרפתה 1993-ב
הטישב םידימלת 10,000-כ זא ודמל ,רבחמה לש וירוגמ םוקמ ,ןוטגנישוו תנידמב .ןוסרטוג דיוויד
.רפסה לגוד הבש

טעמ אל ברקב תודגנתה ררועל חילצה ,הרהמ דע ןוסרטוגל ררבתה ,רפסה םדקמש ןויערה
לאכ וא ,הער תיתביבס העפשהמ דחפמה ,ינמי-יתד-יאנק לאכ יילא וסחיתה םישנא" .םיארוק
.ועוצקמב הרומ ,ןוסרטוג רמוא ."הריחבה שפוחב לגודה ינוציק-ןלאמש

תא ליפכה ןוטגנישוו תנידמב תיבב םידמולה םידימלתה לש םרפסמ :הנוש רבכ הנומתה םויכ
תוארל ןתינ םיפסונ םינותנמ .(ןוילימ .1.1 ךותמ) ףלא 20 לע םויכ דמועו םינשה תצורמב ומצע
םיפידעמ םידימלת ןויליממ רתוי – תירבה תוצרא לש םירחא םיקלחב םג תנמתסמ המוד המגמש
.רפס-תיבב םידומיל לע תיבב םידומילה תא םויכ

 

רקיעב הצואת ספת םייתלשממה רפסה יתבל םתוא חולשל םוקמב תיבב םידלי דמלל ןויערה
,תוינוציח תועפשהל הפישחה תא םהידלימ עונמל םיאורש ,םינרמש-םייתד םירוה ברקב
יתב לש םיביצקתה תולד םג :הדיחיה הביסה אל איה תונרמש לבא .תוילילשכ םהיניעב תוספתנה
ריבעהל םיבר םירוה םיעינמ ,םהידלי ןוחטיבל הגאדה לכל לעמו ,םיבוט םירומב רוסחמה ,רפסה
.יתיבה שרגמה לא םידומילה תריז תא

 

המכב העיגהו ,תירבה תוצראב םיירוביצה רפסה יתבב תומילאה דאמ הרבג תונורחאה םינשב
םירוה ,הרגשבש רבדל וכפה רפסה תיב חתפב תוכתמ-יאלגש ירחא .חצרו תוירי לא וליפא םירקמ
םילולעו ,רתוי הלודג העקשה םהמ םישרוד ילוא תיבב םידומילהש וטילחהו ,םיבשוח ושע םיבר
.םיחוטב רתוי הברה םהש קפס ןיא לבא ,םיליעי תוחפ תויהל

לע תלבוקמ אל רפס תיבב םידומיל ומכ םיליעי תויהל םילוכי אל תיבב םידומילש העיבקה
םא םג ,דאמ םיבוט םירומ תויהל םילוכי םירוה ,רמוא אוה ,הרומכ ישיאה ונויסינמ .ןוסרטוג
לכב ישגרה ובצמלו דליה לש ויכרצל םילגמ םהש הנבהה" .ךכל תילמרופה הרשכהה םהל הרסח
הז .דליל קינעהל לכוי אל רפסה תיבב ליגר הרומ םושש והשמ הזו" ,רמוא אוה ,"דאמ הבושח םוי
."הדימל יישק ילעב םידליב וא םיננוחמב רבודמשכ ,בגא ,רתוי ףא ןוכנ

 

דחאש ,םירחא תורוקממ דימת םילשהל םירוהה םילוכי םהל רסחש עדיה תא ,ןוסרטוג ירבדל
תשרב אוצמל םירוהה םילוכי ,רמוא אוה ,בר עדימל ףסונב .טנרטניאה אוה םהבש םיליעיה
םייטנבלר םיניזגמל ףשחהלו ,"יתיבה ךוניחה רקחל ימואלה ןוכמה" ןוגכ ,תונוש הכימת תוצובק
."Home Education" תמגוד

תא ךנחל" לש ידמ תיטנמור הסיפת ינפמ םיריהזמ הטישה לש םיבהלנ םיכמות וליפא ,תאז םע
רמוא ,"השק הדובע איה תיבב הארוההש ,איה הטושפה תמאה" .לק אל הז ."ךרשבו ךמצע
.ןוסרטוג

,םאה לע תלפונ םידליה ךוניחל תוירחאה בורש הדבועה אוה תודגנתה ררועמש ףסונ רבד
תוריכזמש ,האצותה .דבלב באה תרוכשמ על םייקתהל ןמצעל תושרהל תולוכיש תוחפשמב
.םישנא הברה תממוקמ ,תוכושח תויטסינימפ-םורט תופוקת

םיפחדל תדגונמ םירוהה תיבב תכשוממ הייהשש הדבועה לע םג םיעיבצמ תיבב ךוניחל םידגנתמה
טא-טא דרפיהל םיפאוש םירגבתמ םידלי .תורגבתהה ליגב רענ לכ לש םילמרונהו םיאירבה
םידומילהו ,םידגנתמה םינעוט ,ךכ ךרוצל םליג ינב לש הכימתל םיקוקזו ,אמאה לש רוניסהמ
.הזה ךילהתב םיעגופ תיבב

 

םירוה לש תימדקאה םתלוכיב לטומש קפסה םג ומכ ,וללה תוששחה ואיבה ןוטגנישוו תנידמב
.ותוא םיריכמ ונאש יפכ רפסה תיבל תונושמו תונוש תוביטנרטלא חותיפל ,םהידליל םירומ שמשל
ילעב תויהל תיבב םהידלי תא דמלל םישקבמה םירוהה תא בייחמ הנידמב הנורחאל קקחנש קוח
,ןכ-ומכ .הארוהל םתוא רישכמה עובש לש סרוקב ףתתשהל וא ,תוחפל ,יקלח ימדקא ראות
ידכ ,הנידמה לש םייתנש םינחבמ ורבעי םהידליש רשאמה ספוט לע םותחל םירוהה םיבייח
.םידומילב םתומדקתה תמר תא עובקל

םתרגסמבש ,םייאמצע םידומיל וחתיפ םיבר םיירוזא רפס יתב :בהז ליבש םג ,ררבתמ ,שיו
הדימלה תעב הב םילקתנ םהש היעב לכב םייעוצקמ םירומ םע ץעייתהל םירומ/םירוהה םילוכי
הנידמה לש יפסכ עויס ןתמ תרשפאמ תיבב םידומילה תוינכותב רפסה יתב לש תוברועמה .תיבב
.תישיאה הארוהה תוכיא לע יתלשממ חוקיפ ןכו ,תונושה םידומילה תוינכותל

תוינכות תרגסמב :תיתרבחה הלאשל םג הנעמ ןתונ ירוזאה רפסה תיבלב החפשמה ןיב רשקה
הרשעה תויוליעפב ףתתשהל תיבב םידמולה םידליה םילוכי תונושה תויאמצעה םידומילה
.רפסה תיב תרומזת תורזח וא לובטופה תרחבנ ינומיא ןוגכ ,רפסה תיבב תוכרענה

 

תעב ?םינוש םי'גלוקו תואטיסרבינואל לבקתהל םיסנמ רעונה ינבשכ ,ךכ-רחא הרוק המו
םג םירשפאמו ,םהלש הלבקה יאנת תא םישימגמ ההובג הלכשהל תודסומ רתויו רתוי הנורחאה
,תויתרקוי תואטיסרבינואב וליפא .דסומה ילתוכ ןיב םלזמ תא תוסנל תיבב ודמלש םידמעומל
םידימלת לש הלבקה יספוט דוביעב החמתמה ,דחוימ דיקפ אוצמל רשפא ,דראווראה תמגוד
.םייאמצעה םידימלתה יגשיה תכרעהל תדחוימ הטיש וחתיפ םג וללה תודסומהמ קלח .םייאמצע

,"הובגה ךוניחה תודסומב םייאמצעה םידימלתה לש שדחמ בוליש איה רתויב הבושחה הרטמה"
ןמ םויב היצמיטיגל לבקי החפשמב זכרתמה ךוניחש איה ילש הלודגה הווקתה" .ןוסרטוג רמוא
."הנידמב ךוניחה תכרעממ ילרגטניא קלח היהיו ,םימיה