(Word ץבוקכ דירוהל ידכ ןאכ ץחל)

הרומל יולג בתכמ

.18 'מע ,1994 רבמצד ,83 "םידליו םירוה" - 'םיבתוכ םירוה' רודמ ךותמ

לככ בר רפסמ וב ףתשל ינוצרבו ,הז בתכמ ידיל לפנ ןמזמ אל .םידלי השימחל םאו ב"הראב תררוגתמש היונמ ינא
.ותרומל יאקירמא דלי בתכש בתכמב רבודמ .םיארוק לש רשפאה

,םולש יתרומל
.יל רוזעל ילכות ילואו םינפה לע ילש בצמה ,בתכמ ךל בותכל יתיצר הנשה םויסל
'א התיכב יתראשנש ללגב הז לבא ,םידליה לכמ לודג רתוי ינא 'ח התיכב וישכעש ןוכנ ,בוט דימלת אל ינאש תעדוי תא
םהל עיצהל לוכי טושפ ינא ,לודג ינאש ללגב הז .םירועשב ליעפ אל ינאש תורמל יתוא םיבהוא אקווד םידליה .םיימעפ
.םיניינעל ץוחמ ינא התיכב יכ יל בוט אקווד הזו םוקמ לכל יתוא םינימזמ דימת םה .ס"היבב ןיאש םירבד
דיגהל עדוי אל ינא םא והשמ עדוי תמאב ינאש יל םינימאמ אל םהש ללגב ילוא ?יתוא םיבהוא אל םירומה המל זא
?הז תא יתארק רפס הזיאב
שמתשמ ינא .םהב ארוקו בשוי ךכ לכ אל ינא לבא .הלאכו תונוכמל הידפולקיצנא ומכ ,םירפס ןומה תיבב יל שי אקווד
אל ינאש המ רפסב שפחמ ינא ןקתמ ינאשכ ,זא ,תיבב לקלקתמ ץהגמה וא וידרה םא לשמל .והשמ שפחמ ינאשכ קר םהב
.תוריהמב רבד לכ אוצמל לוכי ינא סקדניאב יכ היעב אל הז .עדוי
םייעובש ךשמב יתראשנ הנשה .הפ לעב דומלל לוכי אל טושפ ינא לבא .רפסב םהש ומכ םירבדה תא דומלל ךירצ התיכב
.ך"נתב ןחבמל ןנוכתהל םידומילה ירחא העש
.םלוכ תא רוכזל יתחלצה אלו תומש םישולש ילוא םש ויה .הדוהיו לארשיב םיכלמה תומש לכ תא הפ לעב דומלל יתיסינ
?ך"נתהמ תומש רוכזל לוכי אל טושפ ינא ילוא
רבכ ינא .17 ליגב רבכ ןוישר תושעל לכואש רמוא אבא .תויאשמ לע לוכה תעדל הצור ינאו תויאשמ שולש שי ילש אבאל
.לוקה יפל קוחרמ ןתוא ההזמ ינאו לזיד עונמ שי קלחל .תחא לכל שי סוס חוכ המכו םיכוליה המכ ,תויאשמ 26 לע עדוי
,הממחתה ריווא ץחל רוציל הב ונשמתשהש הבאשמהשכ ,עבט רועישב .ןיינעמ ארונ הז ?לעופ לזידה ךיא תעדוי תא
המכ אקווד .ונלש יוסינל לזיד עונמ ןיב רשק םוש ןיאש הרמאו יתוא הקיתשה איה לבא ,הרומל הז תא ריבסהל יתלחתה
אוה .לזיד עונמ קרפמ יאנוכמהש וניארו ,םידומילה ירחא ילש אבא לש ךסומל םתוא יתחקל זא עומשל וצר םידליהמ
.ריבסהל ךיא עדוי תמאב
רכוז אל ינאו הלי'צ לש אוביהו אוציה לע ונדמל ."תיללכ היפרגואיג" הז המ ספות אל ינא .בוט אל ינא היפרגואיגב םג
היה הז .הרוחס תונקל המורד ונעסנ .ולש השדחה תיאשמב יתוא חקל אבאשכ םימי המכ יתרסחהש ללגב ילוא .םולכ
.ףיכ
ילע ךמסו גהנ קר אוה .םישיבכה תא אוצמל ךירצ יתייהו םייכרבה לע הפמה םע יתבשי ינאו ,םיעסונ ןאל יל רמא אוה
!הז תא יתישעו .ךירצש ןאל ותוא ןווכאש
.ונאצוה קוידב המכ עדאש ידכ יאלבהו קלדה ונל הלע המכ בשחמ ינא וישכע .מ"ק 517 ונעסנו ךרדב תוקספה 5 ונישע
:יתרתפ אלש היעב יארת הנה ."תויעב"ב אל דוחייב .בוט אל ינא הקיטמתמב םג
וז יל ."שיבכה בחור תא בשח .'מ 4.3-ב רחאהו 'מ 5.3-ב טלוב דחאה ודיצ .שיבכה בחורל לפנ 'מ 17 ךרואב ןופלט דומע"
.שיבכ לש בחור בשחל תישפיט ךרד תיארנ
דומע םעפ תיאר - הזמ ץוח .ןוסכלאב וא רשי לפנ דומעה םא ורמא אל יכ ,יתאזה הלאשה לע תונעל יתיסינ אל וליפא
.תומוק שמח לש תיבמ רתוי הז ?'מ 17 לש ןופלט

אל ללכב הז .םירשי ויה אל ילשו ,םירפסל םיפדמו םחל ךותחל שרק ונישע .עורג ילש ןויצה תורגנב םג לבא ,יאלפתת
םירוגס םלוכו םידחוימ םיפדמ שי ונלש םירפסלו ,שרקב תשמתשמ אל ללכב אמאו סורפ םחל םינוק ונחנא .יתוא ןיינע
.תיכוכזב
,תכתמ םע םגו ץע םע םג דובעל ךירצ הז ליבשב יכ םיכסה אל הרומה לבא ,ידוד לש היירגנה ליבשב תלד תושעל יתיצר
,קיחצמ בלוק יתישעו יתקתש לבא ,הככ אקווד תויהל חרכומ הז המל ןיבמ אל ינא ."ץעב יוארכ דובעל םדוק דומלל ילע"ו
.לקש 55 ול יתכסחש רמא אוה .םידומילה ירחא ילש דודה לצא יתישע הירגנל תלדה תא .הרומל הנתמ
אל ותוא עדא אל םאש הרמא הרומהו "תובדנתהו תלוזל הרזע" לע בושח ארונ רמאמ ונל שי .תוחרזא ירועשב םג יל השק
לבח .הז ליבשב םידומילה ףוסב רזע ירועישל ראשנ וליפאו ,יל בושח אקווד הז יכ ,לדתשמ תמאב ינא .בוט חרזא היהא
תא וניקינ רבכ .ונצמיאש תובאה תיבב רוזעל ,יתנגראש םידליה תצובק םע תאצל ןמז ותואב לוכי אל ינא הז ללגבש קר
.הזה רמאמה ינממ דריש ירחא ,רדג הנבנ םג ילואו שרגמה
תונעט יל ןיא .ינממ תבזכואמ היהתש הצור אל ינאו ,הנשה ףוסב רפסה תיב תא בוזעאש בשוח ינא יכ וישכע ךל בתוכ ינא
.םיבושחה םירבדה אקווד הזו רפסה תיבב דומלל לוכי אל ינא םירבד שי לבא ,ךייפלכ

,ייב זא

.ילא ינממ

קירפא היסא
ב"הרא