ןאכ ץחל טסקט ךמסמכ רמאמה תדרוהל

תיב ירועיש

ךאברור ליב

.27/07/1997 ,"ץראה"ב עיפוה

ןיא - אתוחינב תלהנתמ סדור טנ'ג ןכלו ,ריעה םורדב עדמל ןואיזומל לויט ןנכותמ םיירהצה רחא
םירודיסל עפשב ןמז שי - םייתרחמ וא ,רחמ שי דימת .רקובה תא דחוימב ןנכתל ךרוצ
לש עונצה תיבב חבטמב תבשוי טנ'ג .דרשמל אצי רבכ ,ןיד ךרוע ,ןיווק ,הלעב .תיבב םידמלמשכ
יסראד לש ןושארה לויטה :עובשה תא תננכתמו הפק התוש ,ויהוא ,לוואפ ירוורפב החפשמה
יליגרת תצק .ןאילי'ג לש חרקה לע הקלחהה ירועיש ,ירליה לש הלהקמה תורזח ,רעונה תעונתב
םיכלוה ישימח םויב .ירליהלו יסראדל םירוביח ,האירק הברה ,םוי לכ ןהמ תחא לכל ןובשח
םה םגש ,הבוט הרבח ,ינוק לש הידלי םע תיתפרצבו תידרפסב םירועיש םיננכתמו היירפסל
.תיבב םידמול

איה .המטוח לע תועבצא תועיבט םיסוכמ הייאר יפקשמ ,8-ה תב ירליה תבשוי הסרוכה לע
רדחבו הנישה ירדחב :תיבב םוקמ לכב תוחנומה םירפסה תומירע ןיב הלש רפסה תא תשפחמ
שדחה בשחמל הרעס חורכ תדרויו ,הנישה רדחמ תוריהמב תגלדמ 6-ה תב ןאילי'ג .היטבמאה
ןחלוש דיל תבשוי ,10-ה תב יסראד ,הרוכבה תבה .ןובשח יליגרת תושעל ,ףתרמבש ללכושמהו
איה ,תארוק איהש רפסהמ הטבמ תא תאשונ אל איה ;הביבס המוהמהמ תמלעתמו לכואה
.בותכל תודובע ,אורקל םירפס הל שי .הקוסע

הלדגו תכלוה הצובק .םיחותפ וא םייתד ,םיירוביצ וא םייטרפ רפס יתב הנניא הלאשה םויה
,הכימת תוצובק ואצמ ,יניצר רקחמ וכרע םה .תיבב הידלי תא דמלל תרחוב םירוה לש תוריהמב
.רפסה תיבמ םידליה תא ואיצוהו טנרטניאו בשחמ יבאשמב ועייתסה ,תוירפס לע וטע

דמול אוה וישכע .רפסה תיבב דמל אל םויה דעו דנלווילק לש רוורפב רג 17-ה ןב יקלבוק רטיפ
תא לבקמו ,הטיסרבינואל םשרייש ינפל םירעפ אלממ ,תימוקמה הללכמב םיעדמו הקיטמתמ
תקפהו הקינורטקלא דמלמ רטיפ לש ויבא .דחא הנומשו תויעישת יתש :וייחב םינושארה םינויצה
.יטפשמ עויס תדמול איה וישכעו תילגנאל הרומ התיה ומא ;ךומסה ןוכיתב היזיוולט

לש תישיא המאתה ,רתוי הבוט הלכשה" .רטיפ רמוא ,"םירורב יד תיבב םידומילב תונורתיה"
המכ .תויורשפאל הפישחו דומלל זע ןוצר ,החפשמה לש הקזח העפשה ,םידומילה תינכות
ינא .םייחה תרוצ אוה רתויב ילילשה רבדה .םויא די בתכ ,תומויא ביתכ תואיגש ,רוכינ ?תונורסח
תמרל רשקב ידיאונרפ יתייה םג ןמזמ אל דע .םירחאהמ לדבנ תובורק םיתעל שיגרמ תישיא
תיב תותלד ירוחאמ םש ךלוה תמאב המ לבא ,םכח ינאש יתבשח ,תרמוא תאז .ילש הלכשהה
קרו ,םירבחו החפשמ ינב הל םידגנתמ תובורק םיתעל .תיתייעב תיבב דמלל הטלחהה "?רפסה
םילעמ דימ תיבב םידומילה ,ןיידעו .הילא הרבחה לש ילילשה הסחי טעמב הנתשה הנורחאל
הז םאה :רקיעהו ?דמלל םירשכומ םירוהה םאהו םידליה לש היצזילאיצוסה םע המ :תויהת
?יקוח

,םייטפשמ םיקבאמ לש הנש םירשעמ רתוי ירחא :הלק הבושת שי הנורחאה הלאשל קר
תושירדו תולבגמ הנידמ לכב לבא ,תירבה תוצרא תונידמ לכב םויכ םייקוח םה תיבב םידומילה
םינחבמ רובעל ךירצ דלי לכ ,יקלבוקו סדור תוחפשמ תוררוגתמ םש ,ויהואב .תונתשמ
רידנ ןיינע - הכרעהה תושירדב דומעי אלש דלי .ךמסומ הרומל תודובע קית גיצהל וא םייטרדנטס
תוצראב תיבב םויה םידמולה םידליה רפסמ ,תונוש תוכרעה יפ לע .רפסה תיבל חלשיהל לולע -
ודמל 1970-ב ;ןוילימ 2.5-ל ףא עיגמ רפסמהש םירובסה שיו ,ףלא 700 תוחפה לכל אוה תירבה
.דבלב םידלי ףלא 15-10 תיבב

,(יונפה ןמזה לוסיחו הסנכה ןדבוא) םירוהה דצמ ןברוקב קפס ילב ךורכ תיבב דומילהש ףא
,םייגוגדפ םיקומינ דעו םייתד םיקומינמ :תונווגמו תונוש תוביסה .תאז ךרדב םירחוב םיפלא
םיגייתסמה שי ,ישיא שפוחב םינימאמה שי .ןיטולחל םיישיא םיעינמ דעו םייטילופ םיעינממ
תויכוניח תוירואית ילעב שי ,תיבב הדילל יעבט ךשמה יתיבה דומילב םיאורו תודסוממ
תודוסי תא םהידליל וקינעי ךכ קרש םירובסה םינרמש שי ,הדבעמכ םתיבב םישמתשמה
תינימה תורקפהה ,תומילאהש םידומ םיבר םירוה :ןנוגל ףחדה ןבומכ ונשיו ,היוארה הלכשהה
.תיבב םידליה תא ריאשהל ירקיעה ץירמתה התיה רפסה תיבב םימסהו

וידלי תעבש תא דמלמ אוהו ,ןוגרואב יתיבה ךוניחה רקחל ימואלה ןוכמה אישנ אוה ייר ןאירב
תיבב םידמולה םידליש םיארמה םיססובמ םירקחמ גיצמ אוה ,תוינפ רסח וניא יירש ףא .תיבב
שי ,(ןובשחבו ןושלב 73-ה ןוזוחאה ,האירקב 79-ה ןוזוחאה) עצוממל לעמש םיגשיה תמרל םיעיגמ
.רתוי הובג םהלש ימצעה ךרעהו תוגהנתה תויעב תוחפ םהל

ענכתשמ אל ,תירבה תוצרא לש םיידוסיה רפסה יתב ילהנמ תדוגאמ ,ודאלגרא דלנור
ינא" .רמוא אוה ,"יתיבה ךוניחה לש ותחלצהל היארכ םינויצ לע ידמ בר שגד שי" .םיאצממהמ
ןיא ;תונטק תוכיתחל קלוחמ םהלש םלועה ;םיררופמו םידדובמ ויהי הלאה םידליהש גאדומ
םיירקיעה םירבדה דחא ,ידוסיה רפסה תיבב ךמצע לע יבשחת .םירחא םידלי םע היצקארטניא
."רפסה תיב ילב תורבח ירשק לע רומשל םידליל השק .םירבחה םע םיקחשמהו הייהשה היה

יתשב יתייה הרבעש הנשב" .הבר תובישח הז גוסמ תונעטל סחיימ וניא יקלבוק רטיפ לבא
הלאכו ,טנרטניאה ךרד יתשגפש הלאכ שי ,ןכ .תונב יתש םע" .רמוא אוה ,"הנש תליחת תוביסמ
תבדנתמ םע יתרבחתהו םיקיתו םיחרזא לש ףשנב יתבדנתה םעפ .םיעוריא ינימ לכב יתשגפש
לכש ומכ ,םירבח דוע ריכמ התא דחא רבח ךרדו ,םירבד ינימ לכ השועו אצוי התא .םש תרחא
."םירבח אצומ רגובמ

תמש ,טלוה ןו'ג ךוניחה רקוח ןיידע אוה ינוליח יתיב ךוניחל העונתה לש רתויב בושחה רבודה
איה תודועתה תלחמ יכו ,שממ לש תלעות םיאיבמ םניא םיחמומש ןימאה טלוה .1985-ב
,רפסה יתבב תומרופר סינכהל תונויסינ לש םינש ירחא .יאקירמאה ךוניחה לש ובלב תמסרכמה
"Teach Your Own" ורפס תא בתכ 1981-ב .היעבה אוה ומצע רפסה תיבש הנקסמל ףוסבל עיגה
הנומא ךותמ ,ןיינע לע תססובמו דליה תובקעב תכלוהה הדימל "unschooling" לע ץילמה ובו
וליפאו ,םיגורידו םינחבמ .יתמ וא דומלל ךיא םהל רמול ךרוצ ןיאו דומלל םיבהוא םידליש
.טלוה רבס ,םירתוימו םיבכעמ ,םיקיזמ תונויער םה ,םמצע םירומה

הלכשהב םיכוזו תיעבטה דומילה תבהא לע םירמוש םידליה רפסה תיבל ץוחמש איה החנהה
חתפל םילגוסמ םה ךכיפלו ,םהלש םיביואה םה םירגובמהש םידמול אל םידליה .רתוי הבוט
םירחא םידליב תורגתהל םידמול םניא םה ;םתוא םיבבוסה םירגובמה םע םייתמא םיסחי
יתלב קלח היהנ ךוניחה .םהירבח םע םייתימא םיסחי חתפל םיחילצמ םה ךכיפלו ,םהמ דחפלו
בתכ טלוה .ירבח וליפא ,ישונא סחי רצונ םידליל םירוהה ןיבו ,החפשמה לש םוי-םויה ייחמ דרפנ
אל םג םהו .תיאקירמאה הרבחה תא דחאמה קבדה תויהל הלטמב םידמוע םניא רפסה יתבש
תא ןיכהלו ,םידיספמלו םיחצנמל םיריעצה תא ןיימל םג םהילע דוע לכ" תאז תושעל ולכוי
."תונדיספמ לש םייחל םידיספמה

םירובסה ,םייתד םהמ םיבר ,םינרמשה םיאצמנ יתיב דומילל הלודגה העונתה לש ינשה הצקב
תודוסיל רוזחל םיצור םה .טלוה לש הלא ומכ תונויער יוביר ללגב קוידב וטטומתה רפסה יתבש
,חולו תופמ שי תיבה ךותבש התיכב ןאכ .ך"נתה תא הלא וללכי ללכ ךרדבו ,הלכשההו ךוניחה
איהש קפס ןיאו ,"הרומה" םיארוק אמאל .תוליפתו תינפוג השינע ףאו ,םירועישו םינחבמ
הצרת איה ,םידלי הל ויהישכש הבשח איה ,'גלוקב התיה המצע יקלבוק הלופשכ דוע .הרומה
,"טלוה ןו'ג תא ךכ רחאו לינ ס"א לש 'ליהרמס' תא יתארק" .רפסה תיבל הפולח םליבשב אוצמל
רטיפ רוכבה הנב ,הבוח ןגל העסהה לע ולע 5-ה ינב לכשכ ."תמסקומ יתייה טושפ" .תרפסמ איה
.תיבב ראשנ

תורומה ואר ירוסטנומ ןגב .תיבב הלכשה םהיתונבל קינעהל וננכית אל ,התמועל ,סדור טנ'גו ןיווק
ולחש םייונישהמ םיגאדומ ויה הירוה .םידלי אלמ רדחב זכרתהל החילצמ אל יסראדש תוננגה
ינב .בטיה הנשי אלו םיינבצע םילגרה החתיפ איה .הצוחל ,תרעסנ התיבה תרזוח התיה איה :הב
לשו טלוה לש תוירואיתב ולקתנ זאו ,םתבל רתוי ומיאתיש ךוניח תוטיש שפחל וליחתה גוזה
רבכ הפוקת התואב .טנ'ג תרפסמ ,"הנש הזל ונתנ" .יתיבה ךוניחב םיכמותה םירחא םיכנחמ
ןיד יכרוע דרשמ זא חתפ ןיווק .תודליל המצע תא שידקהל אליממ הטילחהו התרשממ הרטפתה
.וליחתה ךכו .םיירהצב התיבה אובל חילצה םימעפלו ,ולשמ

הדליה םואתפ" .ןיווק רמוא ,"תעגרנ יסראד ךיא וניארשכ ,דימ דבוע יתיבה ךוניחהש ונעדי"
תושיגפב ופתתשה ,ןנכתלו אורקל וכישמה טנ'גו ןיווק ."דומלל תלגוסמ התיה תאזה תלכסותמה
ףרט איה יסראד ומכ הדלי ,רפסה תיבב" .ןוחטיב ורבצו דומיל תוינכות וקדב ,הכימת תצובק לש
אל םה םימעפל .רתוי עיגפ דלי לע ןגהל ןמז ןיא ,רתויב םיבוטה םג ,םירומלו" ,טנ'ג תרמוא ,"לק
."םידליהמ םיבוט רתוי

ןיווקש רורב ?תודדובמ ויהי תודליהש ךכמ םיגאדומ םניא םה םאה ?תיתרבח תובלתשה םע המו
ןתיי אל תיבב דמלמש ימ םאה" .טהלב רמוא אוה "!היעב ללכב ןאכ ןיא" .הלאשה תא עמש רבכ
קיספנ המ םושמש םיבשוח םאה ?חרקה לע קילחהל וא םיפוצל תכלל ,הנוכשב קחשל םידליל
תויהל ,רתוי דדובמ המ ?ןוינקל וא ןואיזומל ,טרצנוקל וא הייסנכל ךלנ אל ,הליהקהמ קלח תויהל
רחא שדוח ,םוי רחא םוי ,םירומ דועו םידלי 500 םע ןיינבב הרומו םידלי םישולש םתוא םע
,םיליגה לכ ינב םע ,עובש לכב םימעפ המכ רתוי הלודגה הליהקב ברעתהלו תאצל וא ;שדוח
"?םיעזגהו תודמעמה

דומילב 'גלוקה תא םג תושעל םנמא יתלוכי" .'גלוקל ךלייש רורב היה דימת יקלבוק רטיפל
דומיל לש תונורסחה ילע וסאמנ ךכ לכ רבכ לבא .תונורתי הזל שיש קפס ןיא" ,רמוא אוה ,"תיבב
וימימ דמל אל ,15-ה ןב םדא ,ויחא םג ."'גלוקה לש תונורסחה תא תוסנל הצור יתייהש ,יתיב
.רפסמ אוה ,"תאזה תורשפאה לע עמש אל דוע דחא ףא ,תיבב דומלל יתלחתה קרשכ" .רפס תיבב
ילש םואנב חצופ יתייה ינאו '?רפסה תיבב וישכע תויהל ךירצ אל התא' ,יל םירמוא ויה תויונחב"
םישנא שיש רורב יל היה יכ םא ,גירח ומכ יתשגרה אל .רפסה תיבב דמול אל ינאש םהל ריבסמו
."'תונושמ תונומא ינימ לכ ול שי ,רזומ דלי הזיא' ,םיבשוחש

תידומילה ותומדקתה תא דעתל רטיפ ליחתה ,ןוכיתב ודמל םירחא םידלישכ ,םיוסמ בלשב
םג דבוע הזה רפסה תיב .ןגישימ ,רוברא ןאבש הראלנולק יטרפה רפסה תיב םע רשק תועצמאב
תושמתשמ ,תיבב תודמלמה תורחא תובר תוחפשמו ,יקלבוק תחפשמ .תיבב םידמולה םידלי םע
ןיבל ןהידלי ןיב לידבתש הדועת גישהל ידכ םג אלא ,רפסה תיב לש ימדקאה עויסב קר אל
.תמיוסמ המגיטס המע שיש G.E.D תדועת ולביקו ןוכית ומייס אלש םידימלת

.םינש שולשב תורגב תדועת איצוהל םולח יל היה" .רטיפ רפסמ ,"תוניצרב דואמ הז תא יתחקל"
.יתגאד .רפסה תיבל םיכלוהש םידלימ בוט תוחפ אל ינאש תוארהל ,ימצע תא חיכוהל ךירצ יתייה
.ימצע ןוחטיב רסוח לש תושגר שי םידליה לכלש ןיבמ אל התא הרשעה ליג תליחתב .דחפ יעגר ויה
.תיבב דמול התאש םושמ הזש בשוח התא

יל הנתנ ,ןבומכ ,ילש אמא .בוצע יל הארנ הז רוחאל טבמבו ,ןועשה לע ,םויב תועש שמח יתדבע"
A.C.T ינויצ ."ןואכיד שממ .ארונ היה הז ,ןואג אל ינאש יתנבהשכ .יתוא ןיינעמש המ תושעל
ירשפא יתלב טעמכ םיברל .91-ה ןוזוחאב ותוא םיביצמ ,בגא ,רטיפ לש (יאקירמאה 'גלוקה ןחבמ)
םע ,תוצבקהו םינויצו םינחבמ םע ,התיכה לש ןואינה קהוב ונניאש רואב הדימלה תא תוארל
לכ לש ויתולוכיו ותדובע תוטפשנ םתמועלש םיעצוממו תומרונ ,הדימ תומא ,םידיספמו םיחצנמ
לכב תוברתה לש תומדקומה תוחנההמ תורענתהב ,יטושיק-ןוד ילואו ,לצאנ המ רבד שי .דליו דלי
.קהבומב יאקירמא אוה םגש םזילאודיווידניאב ,דבל הדיעצב ,רפסה תיבל עגונה

וירגתא םעו דיתעה םע עתר אללו הדבל תדדומתמו ףוסה דע תביוחמ ,הכישממ סדור תחפשמ
בכוכל ךפוה היה ןוכיתה רפסה תיבב םא עדנ אל םלועל .'גלוקל ךלוה יקלבוק רטיפ .םיעודי אלה
אלו ותוואגב רגתסמ וא ,וייחב חתפמ תויומד וירומב האור ,םינוכנ אל םירבח םע ךבתסמ ,לגרודכ
.םלועל הרזע שקבמ