ןאכ ץחל טסקט ךמסמכ רמאמה תדרוהל

 

תיבב הדיל

לבנע

 

תדלל הז המ יתעדי אלש ומכ ,רמוא הז המ יתעדי אל .תיבב תדלל יתיצר ןושארה ןוירהב רבכ
.םילוח תיבב

ומכ לבא .יל ןוכנש המ הזש יל רמא (?"ישנה" ?"יהמיאה") טקניטסניאב ,ימינפו רורב והשמ
הדילב רבכש ששח ילעב .הייפוא לע הטלחההו הדילה םג ךכ ,ילעבלו יל ףתושמ היה ןוירההש
.היצפואכ "ךדל בגשמ" תא ףידעהו ,תיב תדיל ומכ לודג הכ תוירחא ונמצע לע חקינ הנושארה

(ןולאל שורדש) ץמואה תא לבקנ ,הדיל וז המו ונל הפצמ המ עדנ רבכשכ ,אבהלש ונדדועתה
.הדיל לע רתוי הברה עדנ אל ךכ רחא םגש ונעדי אל ןיידע .תיבב דלנו (יל השורדש) תויטלחההו
הדיל לכו .ומא םחרל ץוחמ רבועה לש הנושארה ותמישנל דע ,הדיל לכב ראשנ ןירותסמה הטעמ
ימעפ דח סנ תניחבב אוה םלועל אבה דלי לכש ומכ קוידב ,תעדל ןיא הפוס תאש הקתפרהכ תשרפנ
.רחאל ותוושהל ןיאש

חותפה בחרמה ראשנ דימת .(ונלצא תוחפל) .עדי רתוי וא ןוחטיב רתוי האיבמ אל הינש הדיל
??םעפה היהי הז ךיא :הלאש ןמיסל

 

:האבה הדילה יבגל תיעמשמ דח הטלחהל ונתוא איבה "ךדל בגשמ"ב וננויסינ ,יבאכלו יתחמשל
,םילוח תיב הז םילוח תיבש ןיבהל ידכ ,אזימרב אמיכחל יד לבא ,קוידב המל טרפא אל !תיבב קר
."תיב יאנת" תתל רמייתמ אוה םא םג

 

התואש השיאהש וניצר .יעוצקמ אקווד ואלו ישיא רשק לע ססבל ונפדעה תדליימה םע רשקה תא
טעמ ךכחתתש ,ונתוא ןיבתש ,ונתוא ריכתש .ןוירהה לכ ךלהמב תישילש עלצ תויהל לכות רחבנ
טעמ שי ךכ םג) תיב תודילב ןויסינ םע יהשימ .ומע איבמ ןוירההש אלפומה ךילהתבו תוימיטניאב
אל ,”ךדל בגשמ" ונשגפש תווצהמ לידבהלש יהשימ .הפתוש וניצר .ונל הקיפסה אל (הלאכ ידמ
.ונל עירפת

,(תישיש תב השימחל הפרטצה זאמ) םידלי השימחל םא .העוצקמב תוחא אל ונרחבש תדליימה
דסומה דגנ הטושפ אל המחלמ .הייחב דועיכ תיבה תודליימ תא האור איה .תיבב הדלי םבור תאש
תפוקתב תודליימה) "תיעוצקמ" אתכמסא ילבו תיטרפ הרוצב תדבוע איהשכ דוחייב ,תומכסומהו
.(?האופר ודמל וא ,תוחאכ המכסה ידומיל ורבע תויטבשה תורבחבו ך"נתה

יתלוכי הלאה תושיגפב .םירוביד רתויו תוקידב תוחפ .שולש-םייתעשל תושגפנ ונייה שדוחב םעפ
תופתושש יתאצמ !דבל אל ינאש שיגרהל רקיעבו םידחפב ףתשל ,תומולח רפסל ,תושוחת אטבל
הדילה ירחא ךיא תרכוז ןיידע ינא .השיא םע תופתושל המוד הניא ,אוה ילעב םא םג ,רבג םע
אלמתהו בחרתה יבל ... “תוחא“ לאכ בוחרב יתיארש תיארקא אמא לכל יתסחייתה הנושארה
...ייתויחא תויהל וכפה ןלוכו ,הדילו ןוירה התווחש השיא לכל הדהא

אצומה תדוקנ .תוימיספ וא תיאופר תונדשח לש ץמש ןוירהה בקעמב הלאה תושיגפב היה אל
ןוירהב ןנובתהלו בוקעל ונרחב ,לכמ עורגל םיששוחש םיאפורהמ לידבהלו ,"רדסב לכה"ש התייה
ןיקת ןוירהב תוחפל) תווחל הלוכי השיאש תינפוגהו תישפנה תואירבה לכ תא אטבמש ךילהת לאכ
.(ןבומכ

תקזחמו תכמות תיבויח הבישחש (..יל היה אל םעפ םגש תמאה) קפס לש ץמש יל ןיא רבכ םויה
םימכח ורמא רבכו ,םלוע תארובו תרצוי הבשחמ .אצומה תדוקנ תאז .םיינפוגו םיישפנ םיכלהמ
."הליחת הבשחמב השעמ ףוס"-ינממ

 

ונגאד שארמ םואיתב .םויה הז םויהש (בלב םא יכ לכשב הניאש העידי) יתעדי הדילה רקובב
ונמצעל קר תונפתהל וניצר .הדילב התוא ףתשל אל ונפדעה .אתבסה לצא היהת הרוכבה ונתבש
םתופרטצה התייה תיבב תדלל תוביסה תחאש תוגוז הריכמ ינא .הצוחה וכרד תא סלפיש רבועלו
.רביד אל הז ילא .הדילל םירגוב םיחא לש

אל ינא םא םג ,העיגמ איהש המצע תעד לע הטילחהש דע ,ינופלט רשקב יתיא התייה תדליימה
רדחמ יתרבע םיריצה ןמזב .ינממ תוארוהל התכח אלו התשע ךכש לזמ היה ,דבעידב .הל תארוק
.םושנל הסנמו שישה לע תנעשנ חבטמב הדימעב קלח ,ןולסב יתנכהש ןורזמ לע קלח ,רדחל

לשטימ ינו'ג לש דחא ריש יתמשש הז ,(םייתעשכ ךשמנש) הזה קלחהמ תרכוז יכה ינאש המ
םואתפו !ןמז הברה ךכ לכ המ םושמ יתעמש אלש ריש .םינש ינפל הרבחמ יתלביקש טילקתב
תורשפאהו שפוחה :"תיב תדיל"ל ירובע קיודמ יכה יוטיבה היה הז .ותוא קר עומשל יל שיגרה
.עגרכ יל םיאתמש המ רוחבל

?הדילה ינפל הינש יל הלעש ריש עומשל יתלוכי םילוח תיבב הפיא

עיגי שממ הזש דעש הרמא תדליימה .ןנכותמ היה אל הז .הנישה רדחב יתרבע המצע הדילה תא
תוארלו ,תוחותפ תויצפואה לכ תא ריאשהל יאדכ ,תדעוימ הניפ ןיכא םא םג .יל חונ הפיא עדא אל
ליבוי רבכ ףוגה - "וישכעו ןאכ"ל תימינפה הבשקהה ,בוש .הדילה ןמזב שממ יל ןוכנ היהי המ
תוחשל לכונש הכירב איבהל וניצר .היטבמאב בוט יל היהיש ונבשח ,לשמל .ול ןוכנש המל יתוא
יל הרבע אל םימ לע תחא הבשחמ וליפא ,תמא ןמזב יל םיאתה אל ללכב הזש ןיינעמ .דחיב הב
.שארב

רתוי בושחאש .הצרא םא ,קועצל זיעא אלש .םינכשה ללגב ילש תויטרפה םגפית אמש יתששח
והשימש וא ,תלדב םואתפ וקפדי ילואש ללכב ונבשח אלש ןיינעמ .ץוחב יתוא םיעמושש ידמ
ינפל התוא יתניימדש ומכ ,תויטרפה .ונעתפוה אלש בוט .(ןופלטה תא קתנל ונחכש ללכב) ןפלטי
וליאכ ,וז תויטרפ לש השוריפ המ ריבסהל ידכ תונימז םילימ יל ןיא . ןיטולחל הרשפאתה ,הדילה
רבעמב רובעל תדמועה תחא המשנ ןעמל םש ונתשולשו ,םלועב םימייק תדליימהו ילעב ,ינא קר
תיבב וישכע תרכזנ ינא .םייק היה אל - םש ונתייא חכנ אלש המ לכ .רכומ אל םלועל ךושחו רצ
,םירוטינומה תולוק .תקוניתה תקידבל ,הדילה ירחא תועש 24-כ ונעגה וילא ,בורקה םילוחה
.םלהל יל ומרג ולא לכ - םירובידה ,רוכינה ,תורזה ,תורואה ,תווצה ירוביד

!תימיטניא הכ התייה ונלש הדילה

 

הזשכ ,חותפה ןולחה לומ יתדמע וליפא .הדילה ףוס תארקל .םיוסמ בלשב יתקעצש תרכוז ינא
- ןועשה לע) רהמ הרק לכה .(יתוא ועמש אל הרקמב םה ילזמלו) ...םינכשה לע יתבשח אל .הרק
.תרכומה תואיצמב אל .רחא םוקמב יתייה .תכלמ דמע ילש ימינפה ןמזה לבא .(עברו העשכ

יתייה .האצי אל היילשה .קספ אלש דבכ םומיד יל היה .הקוצמ בצמל ונסנכנ טעמכ הדילה ףוסב
.ץוחב התייה רבכ תקוניתה .םישוע המ הטלחה לבקל ךירצ היה .הלועפ יתפתיש אלו תשטשוטמ
.סחייתהל ידכמ השלח יתייה .תולקב תמשונ אלו תרחרחמ

היהת" :ןולאל תרמוא התוא יתעמש ךימס לפרע ךותמכ .סנלובמאל אורקל הטילחה תדליימה
."דוד ןגמל ןפלטל טעמ דוע ןכומ

.םהל קוקז היהש שפנה תוחוכ לכ תא ותרזעל םתרו םילימה תא עמש ,ינממ קזחו םכח ,ילש ףוגה
ימצע תא יתעמש ,ןיטולחל תשטשוטמו תלפרועמ ,ןורחא ץמאמב ."!םילוח תיבל עיגהל אל קר"
תא תולק רתיב ףוחדל לכוא םש ילוא ,הפצרל הטימהמ תדרל יל רוזעתש תדליימל העיצמ
.חצינ ףוגה .תופייעהו .השלוחה םוהתל לופיל יתלוכי זאו !דבע הז .היילשה

 

הרואכל הלכיש תורמל .טקשב ונריאשהלו ךירצ היהש המ רדסל תדליימה התנפתה עגר ותואמ
ונל הניכה ןהב ,תועש (!) 6 דוע ונלצא ראשיהל הרחב ,רדסב לכהש התארש ירחא התיבה תכלל
גאדש ןולא תא העיגרה ,תקוניתה תא השיבלה ,םד יגופס ויהש ונלש םידגבה לכ תא הסביכ ,הת
תויהלו חונל ונל הנתנש ,תינתלעפו הטקש תוחכונ התייה וז .רדסב ינאש הקדבו םירוחרחה ללגב
םימיב םג .יביבסמ דחא ףא יתיצר אל .תקוניתהו ןולא םע קר - טקשב תויהל יתיצר .ונלשב
...!השלוחהו .יתבאכ ךכ לכשכ ,הדילה ירחאש

היגליווירפה םילוח תיבב .קזחתאש דע וכחיש שקבלו וניחרוא ירוקיב תא ייכרצ יפל תסוול יתלוכי
השק הלומההמו .יביבסמ תורחא םירקבמ ,ונתוא םירקבמ אל םא םג .תמייק אל טעמכ וזה
!!טקש הברה ךכ לכל הקוקז יתייה .טלמיהל

 

גשומ יל ןיא -הדיל התואב יל ןוכנ היה הזש תעדוי ינא .תיב תדיל ייבגל הקצומ העד יל ןיא םויה
אל ינא .םירחאל ןוכנ המ תעדל ןוצרו תורשפא םוש יל ןיא .האבה הדילב טילחנ המו שיגרא ךיא
.בללו םישוחל תימינפ הבשקה דעב ינא .םילוח תיבב הדיל תלסופ

השיגו ינרישכמ עדי דמוע ותושרל .ונשפנו ונפוג לע לופונומה תא ונתאמ לטנ יאופרה דסממה
.("?...םא הרקי המו ") רתויב םיעורגה םירקמל תיגולותפ

 

.יקונית לרוגל תוירחאה תא ינממ וחקייש הנכומ אל ינא

 

ןפואל דע תכשמנו ,ונוירה ךלהמ ךרד תרבוע ,ותוא רצויש הבהאה השעמב הליחתמש תוירחא
.םלועל ותאיצי