דף_פתיחה‏ leaf מה_חדש‏ leaf מפתח_נושאים‏ leaf הוראות_שימוש‏ leaf חיפוש:
נוצרה בוקא ומבולקא. נכון להיום, חל איסור חמור לגלות את המקום בו הכפותנים סועדים את נפשם, ((כנראה תצטרכו לקרוא מתחילת הבלוג דג_חתול‏ כדי לראות שעדיין לא הבנתם))

ברוך בואך לאתר באופן_טבעי‏ flower

ביקור ראשון שלך?
מטרות_עמותה_לחינוך_ביתי  left הפניות_לכאן‏, דפים_דומים‏
המטרות שלשמן נוסדה העמותה

 1. להושיט עזרה ותמיכה בזכות ההורים להחליט על חינוך ילדיהם, מגיל הלידה ועד גיל 18 שנה, ללא מעורבות המדינה, וזאת , ללא הבדל דת, גזע, לאום או מין ובכל אופן שהעמותה תמצא לנכון ולראוי.
 2. לספק ייעוץ והדרכה להורים, אשר ילדיהם בחינוך ביתי, ולבני משפחותיהם וכן לספק שירותים אשר יסייעו להם, על פי צורכיהם ובהתאם ליכולות העמותה לאורך דרכם.
 3. לשמש מרכז מידע בתחום החינוך הביתי והחלופי, בארץ ובעולם, ולהוות מקור שמעביר מידע גם לגורמים אחרים.
 4. לשמש גורם יוזם, מפתח, מסייע ומעודד מפגשים בין משפחות החינוך הביתי, בארץ ובעולם. העמותה תעודד, תיזום ותסייע לקשרים עם קהילות חינוך ביתי בעולם, תוך שיתוף פעולה עם הדיסציפלינות הרלוונטיות ונותני השירותים בתחום. העמותה תבנה תשתיות שיידרשו לצורך קיום מפגשים אלו.
 5. לתעד ולהפיץ את פעילויות העמותה, לרבות, אפשרות החינוך הביתי, להפוך את המושג לשגור בפי האוכלוסייה הרחבה, ולשנות את תדמיתו בציבור.
 6. לשתף פעולה ולהשתתף בפעילויות עם כל גוף משפטי, בעל מטרות קרובות לאלו של העמותה, ובלבד שהגופים המשפטיים כאמור הינם "מוסד ציבורי" לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, ובנוסף, בכפוף לכך שהפעילויות המשותפות כאמור, תהיינה במסגרת מטרות העמותה; תגובינה בהסכמים חתומים על ידי העמותה והגופים המשפטיים האמורים; תלווינה במסמכים תקציביים של אותן פעילויות; וכן כי הן העמותה והן אותם גופים משפטיים יהיו מעורבים בביצוע הפעילות.
 7. לפעול להשגת הבנות עם משרד החינוך, על מנת שאנשי החינוך הביתי בישראל יוכלו לקיים את החינוך הביתי לפי הבנתם, ועל בסיס העקרונות שלהלן, אשר נקבעו בפסיקת בית המשפט העליון:
א. זכותם של הורים לגדל ולחנך את ילדיהם כראות עיניהם היא זכות חוקתית יסודית, זכות טבעית הטבועה ועולה מן הקשר בין הורים לצאצאיהם.
ב. ההורים אוטונומיים בקבלת החלטות בכל הנוגע לילדיהם - חינוך, דרך חיים, מקום מגורים וכדומה, והתערבות החברה והמדינה בהחלטות אלה היא בבחינת חריג שיש ליתן טעם להצדיקו.
ג. במקרה הרגיל שיקול דעת ההורים מסמל ומגבש באופן הטוב והמדויק ביותר, את ההחלטות הראויות בגידול הילדים.
ד. המדינה תתערב כל אימת שהחלטות ההורים ובחירותיהם אינן עולות בקנה אחד עם זכויות הילד וטובתו.
ה. התערבות המדינה תידרש לא משום הפרת חובה מחובותיו של הורה כלפי המדינה, אלא משום הפרת חובת ההורה כלפי ילדו.
ו. חינוך ביתי חוקי בישראל כיום, על אף חוק חינוך חובה חינם, בהתאם לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו
ז. התקציב המשולם כיום בגין כל ילד לבתי הספר ולרשויות העירוניות צריך להיות נתון לשליטת המשפחה, בהתאם להחלטתה כיצד לחנך את ילדה. התקציב ישולם לגורמים על פי בחירתה (ובכלל זה למשפחה עצמה ובלבד שיובטח כי התקציב האמור ישמש לחינוך הילד).
ח. בתי הספר הממלכתיים יפתחו את שעריהם לילדים בחינוך ביתי, ויאפשרו להם להשתמש בשירותים הניתנים בבית הספר, במתקניו, ולהצטרף לשעורים הנערכים בין כתליו.
ט. על המדינה לבטח ילדים בחינוך ביתי באותו אופן שמבוטחים ילדים הנמצאים בבתי ספר.
העמותה תייצג את חבריה, מבלי לפגוע בזכותו של כל חבר או בזכותה של כל משפחה שעושה חינוך ביתי, לנהל את הדיאלוג הפרטי עם המערכת הממסדית.
 1. לפעול לשינוי החקיקה והנהלים ולנהל דוח שיח עם כל גורם רלוונטי שיידרש (כגון, משרד החינוך, משרד המשפטים, תקשורת וכיוצא באלה), כמייצגת את רעיון החינוך הביתי בכלל.
 2. לספק שירות לכל המשפחות המחנכות בבית, לרבות משפחות לילדיהם קטנים מגיל חינוך חובה. העמותה תיתן שירות גם לילד שפונה לעמותה שלא באמצעות הוריו.
 3. לסייע לחבריה, כפרט, בכל עניין לרבות השגת תקציבים, הדרכה, ליווי בהתמודדויות שונות, תמיכה רגשית, אבחונים למיניהם (לא רפואיים) סיוע לקבלת סיוע מהמדינה, או שימוש במערך המטפלים של העמותה, הצעות לפתרון בעיות, ייצוג מול הרשויות, ניסוח מכתבים ועוד, כפי שיידרש.
 4. לפעול לפיתוח חומרי לימוד ייחודיים לאוכלוסיית הילדים הלומדים בבית בעצמם.
 5. להתקשר עם מורים, מדריכים ואנשים אחרים שיימצאו מתאימים, לצורך הקמת מאגר מידע של אנשי מקצוע מתאימים, לשימוש אנשי החינוך הביתי. העמותה תפעל לפתיחת פעילויות עם אנשי מקצוע אלו לקבוצות של ילדי חינוך ביתי במקומות שיש בהם ריכוז ודרישה, או כפעילות חד פעמית שתיועד לכלל ילדי החינוך הביתי (אירוע).
 6. להתקשר עם גורמים שמספקים מוצרים ועזרים שיש לחברי העמותה עניין בהם, תרכוש סחורה בתנאים מוזלים ותמכור לחברי העמותה, בחנות שתוקם לצורך העניין, ושתעביר את מירב ההנחה לחברים (מלבד הדרוש לתחזוקתה).
 7. להציע לחבריה סיוע טיפולי בעלויות זולות, באמצעות אנשי מקצוע במקצועות טיפוליים קונבנציונליים ושאינם קונבנציונליים, שיועסקו על ידה במטרה לסייע למשפחות להתמודד עם קשיים מכל סוג. העמותה רשאית להתקשר על ספקים של חומרים שיידרשו לטיפולים, לרבות תוספי מזון, תמציות ואביזרים אחרים: מוסיקליים, ספורטיביים וכדומה, כולל סמלים של פאנג שוואי על מנת למכור אותם בחנות העמותה, להקלה על החברים.
 8. ליזום אירועים לימודיים, חברתיים, ספורטיביים, מוסיקליים, תקשורתיים ואחרים לקידום מטרותיה, לרבות אירועים להפצת הרעיון ולגיוס כספים ו/או דעת קהל.
 9. להקים קרן מיוחדת לסיוע כספי למשפחות עם קשיים.
 10. לוודא העברת תקציב החינוך של הילדים הלומדים בבית לטובת הילדים. עדיפות ראשונה היא להעברת התקציב לידי ההורים, בכפוף להבטחת השימוש בכספים למטרת חינוך הילדים.

 11. לגייס תרומות מתורמים בארץ ובחו"ל לשם קידום מטרות העמותה וכן ליזום, לארגן ולהשתתף באירועים ומגביות לשם גיוס תרומות כאמור.
 12. לעשות כל פעולה חוקית, הנדרשת לשם קידום מטרות העמותה, כולן או מקצתן.

יעוד והמשכיות
 1. העמותה הינה תאגיד (עמותה רשומה על פי חוק העמותות, התש"ם - 1980(להלן: "החוק")), הכשר לכל חובה, זכות ופעולה משפטית. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, העמותה רשאית, באמצעות באי כוחה החוקיים להתקשר בחוזים ובהתחייבויות, לקנות, למכור, לרכוש, לחכור, להחכיר, לשכור, להשכיר ולהעביר בכל אופן שהוא נכסים, מקרקעין, מיטלטלין, כספים או זכויות, לערוך מגביות, לאסוף כספים, לעשות כל פעולה משפטית וכל פעולה חוקית אחרת בכדי לבצע ולקדם את מטרותיה, להופיע בכל בתי המשפט ובתי הדין לסוגיהם ולדרגותיהם וכן בפני כל ועדה או מוסד ממשלתי, עירוני או אחר, למנות עורך דין או עורכי דין לייצגה ותהיינה לה, בין השאר, הסמכויות המפורטות להלן:
א. לקבל מתנות, תרומות ועזבונות, בין במזומנים ובין בעין, וכן זכויות וטובות הנאה בהן מכל אדם, חבר בני אדם או מוסד ממשלתי או רשות מקומית.
ב. לארגן פעולות לשם איסוף כספים, קבלת תרומות ומגביות לשם ביצוע מטרות העמותה וכן לארגן פעולות, שהכנסותיהן תהיינה מוקדשות לביצוע מטרות העמותה.
ג. לבטח את נכסי העמותה.
ד. לשכור פקידים ועובדים שונים וכן להיזקק לשירותים של אחרים ולשלם להם שכר, משכורת ותשלומים שונים.
ה. לתרום כספים ונכסים למטרות הדומות למטרות העמותה או לגופים העוסקים, בין היתר, במטרות הדומות למטרות העמותה ולהשתתף בכל דרך בפעולות גופים אלה ובלבד שהינם "מוסדות ציבור" לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
ו. להקים, לשכלל, להרוס, לתקן, לנהל ולהחזיק מבנים או מוסדות, כפי שיימצא לדרוש ומועיל לשם הגשמת מטרות בעמותה ופעולותיה.
ז. להשקיע את כספי העמותה במוסדות בנקאיים ובאג"ח נסחרות בבורסה, או בקרנות נאמנות שרוב נכסיהם אג"ח והכל כפי שהועד המנהל ימצא לנכון.
ח. להתקשר ולהשתתף עם אחרים בפעולות ומפעלים שונים וכן להתקשר עם גופים אחרים, ממשלתיים ופרטיים, בין בישראל ובין בחו"ל, לשם השגת מטרות העמותה.
ט. לפתוח חשבונות בבנקים עבור העמותה, לנהלם ולמשוך כספים מחשבונות אלה.
י. לבטח את נושאי המשרה.
יא. לבצע כל פעולה חוקית, הדרושה או מועילה להשגת מטרותיה של העמותה.

ל1\9\1\1

*המסמך נוסח ע"י עו"ד שעוסק בעמותות


המטרות מוגדרות באופן בו הן מוגדרות כדי לאפשר לעמותה מרחב פעילות רחב ככל האפשר - לקידום הרעיון של החינוך הביתי והיישום שלו בארץ.
העמותה באה לענות על מגוון רחב של צרכים של אוכלוסיה מגוונת מאוד שבוחרת ללכת בדרך זו.
המטרות כתובות כך שיאפשרו בעתיד פעילות משותפת גם עם עמותות של החינוך החלופי ובכלל.

*המטרה הראשונית להקמת העמותה היא לבטל את הצורך בבקשה לאישור או בקבלתו, לצד סיוע וליווי של משפחות שכן נמצאות בינתיים בתהליכים של קבלת אישור.


אני מזמינה את כולם לקרוא בעיון את המטרות.
אשמח לקבל הערות על סעיפים מגבילים או על פעילויות עתידיות אפשריות שנראה לכם שאינן מכוסות כאן.

זהו לא דף_וכחני‏

תודה!
נאוה_פרנס‏


מה ההבדל בין הדף הזה לבין עמותה_''מחנכים_בכיף''??

אם מדובר באותו עניין, מציעה לאחד את הדפים. תחת השם הנוכחי.

מפגשי חינוך בייתי במרכז "יונק הדבש" בהוד השרון מתחילים בספטמבר 2011
לפרטים נוספים יעל-052-2349980
יש לך מה להוסיף? עריכת כל הדף
אפשר לפתוח דף_חדש, או לכתוב כאן בדף מטרות_עמותה_לחינוך_ביתי:
ערכו של דבר לעולם משתנה בהתאם לנסיבות.

מאת:

כדאי לקרוא שוב את מה שכתבת לפני ההוספה.