1 קרפ

ןובשח

ילאו-ירבדס רפסה-תיב – ישפוח ףוס-ףוס :רפסה ךותמ

 

.ןובשח םדמלאש ינממ ושקיב םה ,ןכל םדוק עובש .9-12 יאליגב ,תודליו םידלי רסירת ובשי ינפל
.ראשה לכו ,קלחל ,לופכל ,רסחל ,רבחל דומלל וצר םה

.הנושארל ילא ונפ רשאכ ,יתרמא ,"תאז תושעל םיצור תמאב םכניא םתא"

.יל ונע ,"םיצור ונחנאש םיחוטב ונחנא ,ןכ ,ןכ"

םיצורש ןכתי םכיבורק ,םכירוה ,הנוכשב םכירבח" .יתשקעתה ,"םיצור תמאב םכניא םתא"
."רחא והשמ תושעל וא ,קחשל םיפידעמ םתייה יאדווב םכמצעב םתא לבא ,םכרובע

תא השענ .ךל חיכונו ,ונתוא דמלת .ןובשח דומלל םיצור ונחנאו ,םיצור ונחנא המ םיעדוי ונחנא"
."לכונש המכ השק דובענו ,תיבה ירועש לכ

יתייהו ,םיליגר רפס-יתבב ןובשח דומלל םינש שש חקולש יתעדי .תונקפסב ,םהל ענכיהל יתצלאנ
קזח יתוא וצחל םה ,הרירב יל התייה אל םלוא ,םידחא םישדוח ירחא ךעדי םהלש ןיינעהש חוטב
.הניפה לא

.העתפה יל התפיצ

 

לש החותיפב ברועמ יתייה .יתוא החני רשא דומיל-רפס אוצמל התייה תירקיעה יתייעב
םיאמדקא – הזב ונדבע רשאכ ,םהה םימיב .התוא יתאנשש בצמל יתעגהו ,"השדחה הקיטמתמה"
הקיגולה לש הייפוימ םיגופס ונייה .תוקפס טעמ ונל ויה – קינטופסה רחאלש הפוקתהמ םיריעצ
רשא םייטוזקאה םיקחשמה לכמו ,םירפסמה תירואית ,תוצובקה תירואית ,תטשפומה
תואלקח סרוק ןנכתל ונמצע לע םיחקול ונייה םאש ,ינבשוח .הנש ףלא ךשמב וקחיש םיאקיטמתמ
םישנאה לש םלזמל .היגולויבורקימו ,הקיטנג ,תינגרוא הימיכב םיליחתמ ונייה ,םירכיאל
.תאז תושעל ונשקבתנ אל ,םלועבש םיבערה

דחא וליפא ."השדחה הקיטמתמ"ה לש תוריהבה רסוחו תונרמויה תא יתאנשש בצמל יתעגה
םישנאה .ףלא ךותמ דחא דימלת אל ףאו ,רבודמה המב עדי אל הקיטמתמל םירומ האמ ךותמ
.תעכ וצר ידימלתש המ הז .םילכב שמתשהל תעדל םיצור םה ;בשחל ידכ ןובשחל םיקוקז

.1898-ב בתכנ רשא יסיסב רפס היה הז .חתפבש הדובעל קוידב םיאתמה ,ונתיירפסב רפס יתאצמ
תויסיסבה תולטמה תא עצבל םיריעצ תוחומ ןמאל דעוימה ,םיליגרת יפלאב אלמ ,הבעו ןטק
.תוריהמבו קוידב

 

,יתלאש "?םייניצר םתאש םירמוא םתא" .הקסעהמ קלח היה הז .ןמזב – ליחתה רועישה
ישילש םוי לכ ,קוידב רקובב 11:00 העשב – ןמזב רדחב םכתוארל הפצמ ינא זא" ;הסרתהב
."םידומיל רתוי ןיא – םירועיש ינש ולטובי םא .רועיש ןיא ,תוקד שמחב ורחאת םא .ישימחו
.םייניעב קופיס לש קרב םע ,ורמא םה ,"קסע ונישע"

םיבע םירוט ,םיכורא םיקד םירוט – לכה רבחל ודמל םה .םירועיש ינש חקל יסיסב רוביח
היה לוכי .םירועיש ינש דוע חקל רוסיח .םיליגרת תורשע ורתפ םה .םיבעו םיכורא םירוט ,םירצק
.ףסונ רבסה השרד "הלאשה"ה לבא ,דחא רועיש תחקל

בוש לאשנ דחא לכ .תוחולה תא הפ-לעב דומלל דחא לכ לע היה .לפכה תוחוללו ,לפכל ונכשמה
םיטלתשמ ,האלה םיגילפמ .םלוכ ,םיבוט ויה םה .לוגרתה םהירחאו .םיללכה ,זאו .רועישב בושו
לש תואמו תואמ .םהיתומצעל רדוח רמוחה תא שוחל ולכי םה .םימתירוגלאה לעו תוקינכטה לע
.םהישארל רמוחה תא ופחד ,הפ -לעב םינחבמ ,התיכב תולאש ,םיליגרת

ךישמת התיכהש ידכ ,ךרוצ היה רשאכ ינשל דחא ורזע םה .םלוכ ,אובל וכישמה םה ןיידעו
ףותיש ךות ,דחיב ,םולשב ובשי ,םישבכהו תויראה ,עשתה ינבו הרשע-םייתשה ינב .םדקתהל
.השוב אלל ,תויורגתה אלל – ינומרה הלועפ

.יעוביר שרוש .םיזוחא .ינורשע רבש .םירבש .ךורא קוליח – קוליח

לכ םע אבה רועישל ורזח םה .תיב ירועיש םע וכלהו ,העש יצח וראשנ ,קוידב 11:00-ב ואב םה
.םלוכ ,םינכומ תיבה ירועיש

תא וסיכ םה ,שגפמ תועש םירשע ירחא ,(.ר.ד - בוריקב םישדוח השימח) תועובש םירשעב
.וירוב לע רמוחה תא עדי םהמ דחא לכ .םינש שש לש רמוח .לכה

 

תחלצהמ יתממותשה הב הנורחאה אלו הנושארה םעפה התייה אל וז .םירועישה ףוס תא ונגגח
.לודגבו ,הפ ודבע ןה .הרקוה ןהל ונשחר הכש ,ונלש תוירואיתה

םירועישהש ירחא עובש .סנכ יל הארנ היהש המל ,הרקש המל ןכומ תויהל ךירצ יתייהש ןכתי
םיידוסי רפס-יתבב םינש ךשמב ןובשחב החמומ היה רשא ,טייוו ןלא םע יתחחוש ,ומייתסה
.רתויב תובוטהו תוינשדחה דומילה תוטיש לכב ןכדועמ היהו םייתכלממ

.יתתיכב הרק רשא תא ול יתרפיס

.עתפומ היה אל אוה

.ותבוגתמ םהדנ ,יתלאש "?אל עודמ"

."ילש םיכלכולמה רסירת" ודמל םהב תוידוסיהו בצקהמ םומה יתייה ןיידע

הז ,ירשפא יתלב השעמל ,השקש המ .השק ונניא ומצע אשונהש" ,הנע אוה ,"עדוי דחא לכש ינפמ"
לש לצ הב ונל שיש הדיחיה ךרדה .בלש לכ םיאנוש רשא םיריעצה לש םשארל הז תא סינכהל
ירגוב בור .דבוע אל הז ךכ וליפא .םינש ךשמב ,םוי לכ הגרדהב רמוחה תא רידחהל איה יוכיס
תועש םירשע – הז תא דומלל הצור רשא דלי יל הארת .הקיטמתמב םיתיבפלאנא םנה 'ו התיכ
."ינויגה יל עמשנ הז ,בוט ,ךרעב

.ןמז רתוי הברה חקול אל הז םעפ ףא ,זאמ .קדוצ אוהש חינמ ינא

 

ףסכה תאו םירוהה לש ןומאה תא ,םידימלתה לש ןמזה תא םיזבזבמ םויכ רפסה-יתב :הנקסמ
(.ר.ד) .הנידמה לש

 

ןכותל הרזח

 

.הז ךמסמ ץיפהלו קיתעהל תושר תנתינ .ילאו-ירבדס רפסה-תיב ידיל םירצויה תויוכזב ןגומ הז ךמסמ ©