2 קרפ

םירועיש

ילאו-ירבדס רפסה-תיב – ישפוח ףוס-ףוס :רפסה ךותמ

 

.םהשלכ םישנא ינש רובע תועמשמ התוא ןהל שי ללכבש אלפ הז .םילימה םע םיריהז תויהל ונילע
דחא לכ – "היטרקומד" ,"ןומא" ,"םולש" ,"הבהא" ומכ םילימ .ךכ הז ןיא ,תובורק םיתיעל
ונל םיפתושמ םהש הז רידנ המכ םיעדוי ונחנאו ,םלוע תפקשה ,םייח ןויסינ ולא םילימל דימצמ
.רחא והשימלו

ןיא ילוא .רפס-תיב ןהל ןיא רשא תויוברתב השוריפ המ עדוי ינניא ."רועיש" הלימה תא חקינ הבה
לש ןווגמ הריבעמ הלימה ,ןאכ רמאנש המ תא םיארוק רשא םישנאה בורל .הלימה תא וליפא ןהל
"תוארוה" םילבקמו תונחלוש דיל םיבשוי םידימלתה ,וב "םיטנדוטס"ו "הרומ" םע רדח :תויומד
וב עובקה ןמזה "רועיש ןמז" :רתוי הברה הריבעמ םג איה .םלומ דמוע וא בשויה ,הרומהמ
לכ רובע רוריבב רדוסמ רועישה אשונ תא ליכמה ,דומיל-רפס ;תיב-ירועיש ;רועישה להנתמ
.םיטנדוטסה

.תורחת ,ןולשכ ,גשיה ,הלפשה ,לוכסת ,םומעש :הלימה הריבעמ דועו

.ירמגל הנוש תועמשמ שי הלימל ילאו-ירבדסב

רשא ,םישנא רפסמ וא ,והשימ םע ליחתמ הז .םידדצ ינש ןיב רדסה אוה רועיש ,ילאו-ירבדסב
וא ,ביתכ וא ,הקיזיפ וא ,תיתפרצ וא ,הרבגלא ,חיננ – םיוסמ והשמ דומלל םיצורש םיטילחמ
,בשחמ תינכות וא ,רפס םיגישמ םה .םפגב תאז תושעל דציכ םיבשוח םה ,םימעפ הברה .תורדכ
.הדימל טושפ יהוז .רועיש הז ןיא ,הרוק הז רשאכ .רחא והשימב םיננובתמש וא

והשימ ,םהל עייסיש והשימ םישפחמ םה .םמצע תוחוכב תאז תושעל םילוכי םניא םהש הרוק
תא םיאצומ רשאכ .שחרתת הדימלהש תנמ לע םיצור םהש המ תא קוידב םהל תתל םיכסיש
םא "רדסב – ךכו ךכ השעת התאו ,הז תאו הז תא השענ ונחנא" :הקסע םישוע םה ,הזה והשימה
.רועיש ורצי עגרה ,םימיכסמ םידדצה לכ

בור .רועיש ןיא ,הז תא םימזוי אל םה םא ."םיטנדוטס" םיארקנ הקסעה תא םימזוי רשא הלא
םה .םפגב לכה תאז דומלל דציכו דומלל םיצור םה המ םמצעב םילגמ רפסה-תיבב םידליה ,ןמזה
.םירועישב הברה ךכ לכ םישמתשמ אל

םיטנדוטס םג תויהל םילוכי םירומ ."הרומ" ארקנ םיטנדוטסה םע הקסעה תא השועש והשימה
.הדובעה תא תושעל ידכ םיקסעומ רשא םישנא םה ,ללכ ךרדב .רפסה-תיבב םירחא

יכרצ תא הנקפסת רשא תוקסע ,תוקסע תושעל םינכומ תויהל ילאו-ירבדסב םירומה לע
םהמ םיבר .רפסה-תיבב םירומכ לבקתהל םישקבמו ונל םיבתוכ םיבר םישנא .םיטנדוטסה
ךכ לכ םיחילצמ אל הלאכ םישנא .םידליל "תתל" םהל שי הברה המכ תוכיראב ונל םירפסמ
.תתל םיצור םירומהש המ אל ,תחקל םיצור םידימלתהש המ אוה ונל בושחש המ .רפסה-תיבב
.הז תא שופתל השק םיבר םייעוצקמ םירומל

,לשמל .דצ לכ לש תויובייחתה ,םינמז ,דמלנה אשונה :םיאנת ינימ לכ תוללוכ םירועישה תואקסע
.םימיוסמ םינמזב םידימלתה תא שוגפל ןימז תויהל םיכסהל הרומה לע ,הקסע לע םכסל ידכ
םילוכי םה וא .רקובב 11:00 העשב ישילש םוי לכ העש יצח :םיעובק תויהל םילוכי הלא םינמז
רותפל ידכ 10:00 העשב רקובב ינש ימיב שגפנ ונחנא ,תולאש ונל הנייהתש יתמ" :םישימג תויהל
תדוקנכ שמשיש רפס רחבנ םימעפל ."אבה עובשל דע השיגפה לע גלדנ ,תולאש ונל ןיא םא .ןתוא
.לשמל ,ןמזב תויהל םימיכסמ םה .הקסעב םקלח תא אלמל םיבייח םידימלתה .תוסחייתה

םילוכי םניא םהש םיאור םירומה םא .קיפסמ הז םידדצהמ דחאל רשאכ םימייתסמ םירועישה
ןיידע םהו הדימב שדח הרומ אוצמל םיטנדוטסה לעו – תגסל םילוכי םה ,םכסומה תא קפסל
םמצעל אוצמל םירומה לע ,ךישמהל םיצור םניא םהש םילגמ םיטנדוטסה םא .רועישב םינינועמ
.וז העשב רחא קוסיע

 

והשמ םהל שיש םישיגרמ םישנא רשאכ הרוק הז .ןמזל ןמזמ ,רפסה-תיבב רועיש לש גוס דוע ונשי
תויהל םייושע םירחאש םיבשוח םהו ,םירפסב אוצמל רשפא יא רשא רמול דחוימו דיחי
10:00-ב ןוירנימסה רדחב יתוא שוגפל לוכי X-ב ןיינעתמש ימ לכ" :העדומ םימש םה .םינינועמ
.םייחה הלא ,אל םא .םיכישממ םה ,םיעיפומ םישנא םא .םיכחמ םה זאו ."ישימח ימיב רקובב
.רתוי עיגהל אל טילחהל םילוכי םה ,היינש םעפ שי םאו הנושארה םעפב עיפוהל םילוכי םישנא

ול שי המ הארנ אוב" :לודג להק ללכ ךרדב לבקמ ינא ,הנושארה החישב .תודחא םימעפ ךכ יתישע
תמאבש הלאכ לש הנטק הצובק םע ראשנ ינא ,ףוסב .םיאב רתוי םיטעמ ,הינשה החישב ."עיצהל
ליבשבו) יליבשב ךרדו ,םרובע רודיב ןיעמ הז .ןודנה אשונה לע רמול יל שי המ תעדל םינרקס
.םיבשוח ונחנא דציכ תעדל םישנאל רשפאל (םירחא

 

ןכותל הרזח

 

.הז ךמסמ ץיפהלו קיתעהל תושר תנתינ .ילאו-ירבדס רפסה-תיב ידיל םירצויה תויוכזב ןגומ הז ךמסמ ©