3 קרפ

הדמתה

ילאו-ירבדס רפסה-תיב – ישפוח ףוס-ףוס :רפסה ךותמ

 

תולקב .החונמב ,הפר ,תירקמכ תעמשנ הדימל ,התוא יתראיתש יפכ .םילימ לש היעב בוש תאז
.תעמשוממ-יתלב .והבו-והות .תיארקא .תכלוה תולקב ,האב

.ךכ היה הזו יאוולה

עוקש ומצע תא אצמ הרהמבו םשרנ הרשע-שלשה ןב דר'ציר ,הנושארל חתפנ רפסה-תיב רשאכ
ותרזעב .וייח ןיינע תא אצמ אוהש חוטב היה דר'ציר דאמ רהמ .הרצוצחבו – תיסאלק הקיסומב
.וידומילל רסמתה דר'ציר ,ול עייסל יונפ היה רשא תווצה רבח ,ןובמורט ןגנ ,ן'ז לש

תויוליעפ ול ונעצה .תאזב ןימאהל ונישקתה .םוי לכ תועש ךשמב הרצוצחב ןמאתה דר'ציר
דימת אוה – רפסה-תיבב הברה השע אוהו – השוע היה דר'צירש המ בושח אל .ליעוה אלל ,תורחא
.ןגנל ידכ תועש עברא אצמ

תנחתמ לגרב רתוי וא העש יצח םיתיעל .םוי לכ ןוויכ לכל עברו העש ,ןוטסובמ אב היה אוה
דר'ציר "לק-גלשב וא דרבב ,שמשב וא םשגב" ,יתרוסמה רוודה ומכ .םאהגנימרפ לש סובוטואה
.ונלש םיינזואה-ךותלו ,רפסה-תיבל עיגמ היה

םע ,טינרג ןבאמ היונב .הכירבה דיל הנשיה הנחטה לש היתולוגס תא וניליגש ינפל בר ןמז חקל אל
.וניניעב ימואתפ יפוי חימצה בוזעהו ןשיה ןיינבה ,סופמקה לש הקוחר הניפב תננוקמ ,םיפער גג
.וביל תחמשל ןמאתהל היה לוכי דר'ציר וב ,הקיסומל ןפלואל הכפה איה הרהמב .דר'ציר יניעבו

.ןמאתה אוה

.םינש עברא ךשמב ,םוי לכ רתוי וא תועש עברא

דר'ציר ,ןוירוטברסנוקב וידומיל תא םילשהש ירחא ,רפסה-תיב תא םייס אוהש ירחא רצק ןמז
.הבושח תינופמיס תרומזתב ישאר ןרק ןגנ תויהל ךפה

 

םיפות ,םירהצב םיפות ,רקובב םיפות .םיפותה ויה ותבהא רשא ,דרפ אב דר'ציר ירחא דימ
חתפמב ותוא ונדייצו ,ףתרמב םיפות רדח ורובע ונרדיס .םוריח תלועפב טוקנל םוקמ היה .הלילב
.עובש יפוסבו ,רחואמ ,םדקומ ןגנל לכויש ידכ רפסה-תיב לש

רפכ דיל רוגל ומכ היה הז םיתיעל .ןיינבה רתימ תיטסוקא דדובמ ךכ לכ היה אל ףתרמהש וניליג
.עקרב תדמתמה םיפותה תומלה םע ,לגנו'גב

ול ולחיא ונתאמ הברה לבא ,ותוא ונבהא ונחנא .הרשע הנומש ליגב םייתנש ירחא ונתוא בזע דרפ
."החלצ ךרד"

 

לכ .הצוחה ונכותב ונלוכ לצא תמייק רשא תינשקעה הדמתהה תא האיצומש הקיסומה קר אל וז
.תואל אלל םהב דימתהל ,רתוי וא ,םיינש וא ,דחא םוחת רחואמב וא םדקומב אצומ דלי

םירגובמ םיטנדוטס ,הנש ירחא הנש ,תועיבקב .ונממ םינהנ אל םה רשא רמוח וליפא הז ,םימעפל
ינחבמ ,SAT’s-ל תשגל הדמתהב םמצע תא םיניכמ הטיסרבינואה רבעל םביל תא םיאשונה
לכב תואטיסרבינואה רשאו – םידליה לש תונמוימה תא םידדומ רשא םייוזבה "הדימלה רשוכ"
,ללכ ךרדב .(*) םידימלת תלבקב תושקה ןהיתוטלחהל עיגהלו רזעיהל תנמ לע םהב תוזחאנ םוקמ
.םהלש הלוכ איה הדובעה יכ םא .תושקה תודוקנב םהל רוזעי רשא תווצ רבח םיאצומ םידליה
דימת אוה ךילהתה .ףד ירחא ףד םידמלנ ,ןויעב םיארקנ ,רדחל רדחמ םיררגנ םיתובע םירפס
תורמל ,ףוסה דעו הלחתההמ םישדוח השימח וא העבראמ רתוי חקול תוקוחר םיתיעל .םוצע
.רמוחה םע ןושארה שגפמה הז םהמ םיברלש

רשא םירדכ ,םירייצמ רשא םירייצ םנשי .םוי לכ תועש םיבתוכו םיבשוי רשא םירבחמ םנשי
.םיקחשמ רשא םיאטרופס ,םילשבמ רשא םיחבט ,םידכ םישוע

תוניינעתה ימוחת םע םירחא םנשיו .םיפתושמ םיימוימוי תוניינעתה ימוחת םע םישנא םנשי
.םייטוזקא

.הרשע -שמח ןב לצא רתויב תלבוקמה הפיאשה אל .(אשידק-הרבח) הרובק-ןכוס תויהל הצר קול
םיכרצה תא תתרשמ ולש הרובקה תונכוס תא רוריבב האר אוה ויתובשחמב .ולשמ תוביסה ול ויה
.םילבאה החפשמה יבורק תא םחנמ ומצע תאו ,הליהקה לש

,הרשע -שש ליגל ועיגהב .היגולואוז ,היגולויב ,הימיכ ,עדמ :הקושת םע וידומילל רסמתה קול
ישארה גולותפה .תואיצמה םלועל הצוחה ותוא ונחקל ונחנא .תיניצר הדובעל ןכומ היה אוה
,םוי ירחא םוי .ולש הדבעמל ץורחה ,בהלנה טנדוטסה תא לביק םיירוזאה םילוחה-יתבמ דחאב
יחותינ עציב אוה ,הנש ךות .ודיבעמ לש ותחמשל ,םהילע טלתשהו םיפסונ םיכילהת קול דמל
.םילוחה -תיב רובע הרוכב התייה וז .ורומ לש החגשה תחת ,עויס אלל ,םילוחה-תיבב םיתמ

הכפה ולש הרובקה תונכוס ,ןכמ רחאל םינש ,םויה .הרובק ןכוסל היה קול ,םינש שמח ךות
.תואיצמל

 

.בוב עיגה זאו

.ןקפס תויהל הביס יל התייה אל "הקיזיפ יתוא דמלל םיכסת םאה" ,רמאו ילא אב בוב ,דחא םוי
תא איבהל לגוסמ היה אוהש המכ דע ונעדי ונלוכש בוט ךכ לכ םירבד הברה ךכ-לכ רבכ השע בוב
רקחמ לע ססובמ רפס בתכ אוה .רפס-תיב לש רואל האצוהה תא להינ אוה .םמויסל םירבדה
דומילל רופס ןיא תועש שידקה אוה .רפסה-תיב לש תיטפשמה תכרעמה לע (רואל אצי) הצממ
.רתנספ

,דבכו הבע ,יאטיסרבינוא דומיל-רפס ול יתתנ ינא .טושפ היה ונלש םכסהה .ןוצרב יתמכסה ןכל
רשאכ רתוי תמדקומ הסרגב יתשמתשה וליפא ,רבעב םיתיעל ונממ יתדמיל .הקיזיפה אובמ לע
יתרמא ,"ליגרת ירחא ליגרת ,ףד ירחא ףד רפסה לע רובע" .תודוכלמה תא יתרכה .ליחתמ יתייה
לודגל ןהל רשפאלמ םדקומ ןתוא שופתל בטומ .הב לקתתש הנטק יכה היעבה םע ילא אובו" ,בובל
.םדוק לשכיי אוה קוידב ןכיה עדוי ינאש יתבשח ."םייניצר םיקולבל

.םישדוח .ורבע תועובש

.בובמ רכז ןיא

.ןיינע דביא אוה םא יתיהת .וכותל סנכנש – ירחא וא – ינפל והשמ שוטנל ול םיאתה אל הז
.יתיכיחו יתקתש

.רמא אוה ,"252 דומעב היעב יל שי" .ינתוארל בוב שקיב ,ליחתה אוהש ירחא םישדוח השימח
.הטועפ היעב התייה רבתסמש המ ררבל תוקד שמח חקל .עתפומ תואריהל אל יתיסינ

ןובשחו הרבגלא דמל אוה .ופגב רפסה לכ תא םייס אוה .הקיזיפל עגונב בוב תא רתוי יתיאר אל
.ול רזוע יתייהש עדי אוהש חינמ ינא .וליפא ינממ הרזע שקבל ילב ילאיצנרפידו ילרגטניא

.יאקיטמתמ םויה אוה בוב

 

,87 'ע ,ילאו-ירבדסמ טבמ ,הקירמאב ךוניח ,"('ס'טאס'ה) הדימלה רשוכ ינחבמ תללק" :האר (*)
.גרבנירג לאינד תאמ

 

ןכותל הרזח

 

.הז ךמסמ ץיפהלו קיתעהל תושר תנתינ .ילאו-ירבדס רפסה-תיב ידיל םירצויה תויוכזב ןגומ הז ךמסמ ©