ילאו-ירבדס רפסה-תיב – ישפוח ףוס-ףוס

גרבנירג לאינד :תאמ

סלק הלארא – רנבור דוד :תינושל הכירעו תילגנאמ םוגרת

לכ ךשמב רפסה-תיב-תווצ שיא גרבנירג לאינד ידי לע בתכנ אוה .תוישעמ ירופיסב ץבושמ רפס אוה ישפוח ףוס-ףוס
.(הנש 33 לעמ) ומויק

,תווצ שיאו דימלת ,דחא לכל הב – רפסה-תיב תפיסא די לע להונמ) יטרקומד רפס-תיב אוה ילאו-ירבדס רפסה-תיב
םינויצ ןתונ וניא רפסה-תיב .(תווצ ישנא לש ןירוטיפו סויגו רפסה-תיב יללכ תוברל ;יתוהמ אשונ לכב דחא לוק שי
תיבל עיגהל (הלעמו םינש עברא ינב) םידימלתל רשפאמו ,חותפ אוה "סופמק"ה .םידימלת גרדמ וניאו ,םינחבמו
.םשפנ תוואכ ובזעלו רפסה

םירשעמ ףסאנ רשא ,ישיא ןויסינ לש הדובכ איבמ אוה .ילאו-ירבדס תא "תוארל" דחא לכל עייסל ןויסינ אוה רפסה
לש תילמרופ המישר אל םגו ,תיכוניח היישע וא היפוסוליפ לע רקחמ אל אוה .רפסה-תיב ייח לש תונושארה הנשה
.ךוניחה לש םימיה ירבדב ןיטולחל ונימב דיחי ןויסינ לש ישונא רופיס אוה ,ךפהל .רפסה-תיב תודלות

,ילאו-ירבדס רפסה-תיב לש רואל האצוהה לש םירחא םירפסו ,ישפוח ףוס-ףוס לש תילגנאה הסרגה תא גישהל ןתינ
.ילאו-ירבדס רפסה-תיבל הינפ ידי לע

.בורקב רואל אצות – הווקת ונא – תירבעה הסרגה

:םיאבה םיקרפה תא רתאב אורקל ןתינ

ןובשח .1  
םירועיש .2  
הדמתה .3  

חתופה ףדל הרזח